COBA Systems oficijelni sajt
ADVANCED RADIOLOGY SCANNER
 slika 1
PROGRAM SKENER
slika 2
POPUNJAVANJE IZVEŠTAJA
slika 3
LISTA
slika 4
 ŠTAMPANI IZVEŠTAJ

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

F U N K C I J A  P R O G R A M A 

 Program je napravljen DA VODI ADMINISTRACIJU za medicinske aktivnosti i usluge koje se vrše u privatnom preduzetničkom RADIOLOŠKOM ODELJENJU od strane doktora specijalista za te poslove a na specijalizovanim aparatima i uređajima za te delatnosti:

 R A D I O L O G I J A

    Aktivnosti

   Klasična radiologija

   Kontrastna snimanja

   Kompjuterizovana tomografija (CT)

   Ultrazvučna dijagnostika

   Ostalo

   

   Usluge

   Rentgen kosti, pluća, želuca, debelog creva

   Kontrastna radiološka snimanja

   (Intravenska pijelografija - IVP), Mijelografija)

   Ultrazvučni pregledi

   Kompjuterizovana tomografija (skener)

   Ostalo

 

A D M I N I S T R A C I J A

 

  Administracija podrazumeva vođenje potrebnih radnih (propisanih i internih) evidencija i poslovnih knjiga,

  u skladu sa postojećim propisima koji se odnose na ovu vrstu delatnosti, a zatim i vođenje:

 

  - registar pacijenata sa osnovnim i zakonom zahtevanim podacima o pacijentu i sa dodatnim podacima

  - registar izvršenih pregleda za svaki uređaj

  - registar izdatih Izveštaja o pregledu za svakog pacijenta

  - arhiva pacijenata sa svim podacima o pacijentu, sa njegovim izveštajima o pregledu 

    i sa digitalnim slikama dobijenim sa aparata i uređaja  kao rezultat pregleda

  - dnevnik blagajne ili evidencija dnevnog pazara ostvarenog preko fiskalne kase

  - rokovnik obaveza sa dogovorenim terminima za preglede, sa izvršenim i neizvršenim terminima

  - registar doktora specijalista koji se stalno ili povremeno angažuju na odeljenju

  - registar doktora saradnika (iz drugih ustanova, centara i gradova) 

  - internet i e-mail komunikacija 

  - internet sajt i oglašavanje sa najnovijim informacijama o odeljenju

  - Svakodnevna direktna komunikacija sa strankama-pacijentima i doktorima u odeljenju 

  - Komunikacija sa nadležnim inspekcijama, kontrolama i ostalim republičkim i opštinskim organima

 

Administrator mora odlično poznavati postojeće propise kojima je regulisano obavljanje ove delatnosti. To je stvar koja doktore u pravilu malo zanima i retko se u nju upuštaju, ali operatvno svakodnevno obavljanje ovog posla zahteva dobro poznavanje te materije inače može doći do gubitaka u poslovanju ili kaznenih pa i sudskih mera koje na kraju opet rezultuju gubicima u poslovanju.


PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajt COBA Systems Tim PROGRAMI ZA FISKALNE KASE UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI