Konto kartice

Top  Previous  Next

clip0030

 

Program Konto kartice je u stvari REGISTAR KONTA ili KONTNI PLAN odnosno spisak svih konta koja se koriste u knjigovodstvu firme napravljen tako da se može brzo pretraživati po broju i po nazivu konta (slika 1)

 

slika 1

clip0031

 

Komandno dugme Pregled konta daje na pregled i na štampu svaki od izabranih konta (slika 2)

sa svim knjiženjima na tom kontu za zadati period od datuma do datuma koji se zadaje komandnim

dugmetom PERIOD (slika 1)

 

slika 2

clip0042

 

 

Dugme DINARI daje prikaz knjiženja na kontu koja su obavljena u dinarima

Klikom na to dugme naziv se menja u DEVIZE pa sada to dugme daje prikaz knjiženja na kontu koja su obavljena u devizama

 

Dugme Uredi konta vrši rekonstrukciju i uređenje spiska konta: indeksiranje spiska i brisanje poništenih stavki, zatim proveru stanja konta i svim kontima koji imaju stavke knjiženja na konto karticama dodeljuje crvenu boju.

 

Dugme Dokument za vezu prikazuje listing svih stavki knjiženja koje imaju zadatu oznaku za dokument za vezu (na primer broj ugovora, sudska presuda, broj stranke i slično)

 

Dugme Konto vrši pronalaženje konta po zadatom broju konta

Dugme Naziv vrši pronalaženje konta po zadatom početku naziva konta

 

 

Dugme Dodaj konto dodaje novi zadati konto u spisak konta, a dugme Upiši naziv upisuje naziv za taj konto.

Dugme Obriši konto vrši brisanje konta iz registra konta (iz kontnog plana) samo ako na kontu nema knjiženja

 

Dugme Markiraj konto obeležava selektovani konto kao konto na koji će se pri sledećem ulazu u registar postaviti pointer - taj konto će biti selektovan.

 

 

Registar konta ima Opcije rada

 

slika 3

clip0034

 

Gde se arhiviraju podaci - prihvata upis drajva na koji će se vršiti arhiviranje kontnog plana

slika 4

slovodrajva

 

Čime se pregledaju podaci - daje mogućnost izbora editora u kome će se vršiti pregled i štampa tekstualnih podataka dobijenih iz programa.

slika 5

clip0035

 

Čime se štampaju podaci - daje mogućnost izbora printera za štampu dokumenata iz programa

slika 6

clip0036

 

Podešavanje pregleda teksta iz LIST.EXE editora (NOTEPAD2.EXE freeware editor)

slika 7

clip0037

 

 

Registar konta ima dodatne izveštaje i operacije

 

slika 8

clip0038

 

Popis konta - je popis svih brojeva i naziva konta po klasama konta (kontni plan firme)

 

Stanje konta - je popis svih konta po broju i nazivu konta sa zbirom DUGUJE i zbirom POTRAŽUJE i iznosom SALDO konta

 

Promet konta - je brzi pregled prometa glavne knjige ZBIR DUGUJE SVIH KONTA, ZBIR POTRAŽUJE SVIH KONTA i SALDO

 

Izdvoji spisak konta na standby - kopira spisak konta firme 1 na posebno mesto u računaru: standby

 

Isprazni-obriši spisak konta - briše spisak konta firme 2

 

Napuni spisak konta iz standby - puni spisak konta firme 2 iz stanby (konta iz firme 1 prenose se u firmu 2)

 

Lokacija spiska konta (folder u kome se nalazi baza podataka sa kontnim planom)

 

Kontni plan za privredu - kompletan u propisima objavljen najnoviji kontni plan za privredu koji se može automatski preuzeti u registar konta programa

 

Kontni plan za budžet - kompletan u propisima objavljen najnoviji kontni plan za budžet koji se može automatski preuzeti u registar konta programa

 

Ostalo

slika 9

clip0039

 

Promena broja analitičkog konta - je operacija kojom se na primer konto broj 1340-22-20 menja u konto broj 1340-22-24 čime će u svim stavkama knjiženja koje se nalaze u dnevniku glavne knjige, u nalozima knjiženja glavne knjige i na konto karticama glavne knjige, broj konta 1340-22-20 biti zamenjen brojem konta 1340-22-24.

 

Promena broja sintetičkog konta  - je operacija kojom će na primer 4 cifreni konto broj 4350 biti zamenjen 4 cifrenim kontom broj 4351 čime će sva konta koja počinju sa 4350 na primer 4350-0001, 4350-0002, 4350-0003... biti pretvorena u konta 4351-0001, 4351-0002, 4351-0003...