Pregledi i štampe dokumenata

Top  Previous  Next

clip0033

 

 

 

clip0047

 

Kontni okvir - je registar konta ili kontni plan ili spisak konta firme ili šifarnik konta firme

 

clip0138

 

Konto kartice popisi - Popisna lista svih konta sa podacima: konto, naziv, duguje, potražuje, saldo

 

clip0139

 

Konto kartice - registar konta u koji se konto može dodati iz koga se konto može obrisati, u kome se upisuju podaci o kontu i pregleda račun konta prikazan pod naslovom ovog uputstva Konto kartice

 

Kupci kartice - registar kupaca u koji se kupac može dodati iz koga se kupac može obrisati, prikazan u naslovu Kupci i dobavljači firme

 

Dobavljači kartice - registar dobavljača u koji se dobavljač može dodati iz koga se dobavljač može obrisati, prikazan u naslovu Kupci i dobavljači firme

 

Nalozi knjiženja - pregledi i štampe pojedinačnih ili svih naloga knjiženja glavne knjige

 

clip0140

 

Dnevnik knjiženja - pregled i štampa dnevnika knjiženja glavne knjige

 

clip0141

 

 

 

 

Grafički prikazi - posebno bargraf za prihode, posebno bargraf za rashode, i rezultujući bargraf za prihode i rashode

 

 

clip0142

 

PRIHODI

 

clip0144

 

RASHODI

 

clip0145

 

OSTVARENI PRIHODI

OSTVARENI RASHODI

 

clip0143