Načini rada

Top  Previous  Next

 

KUPCI I DOBAVLJAČI

 

TRI NAČINA RADA SA PROGRAMOM

 

 

Iz glavnog menija programskog paketa startuje se podešavanje programa za rad, pa se startuje program za konfiguraciju sistema i izabere se iz tog programa operacija:

 

  Izbor sistema knjigovodstva programa 

  Dvojno GK ili prosto PK knjigovodstvo    

 

Dakle izabere se rad sa GK Glavnom Knjigom (knjigovodstvo firmi: privredna društva, zadruge, udruženja, ustanove...) ili

rad sa PK Poslovnim Knjigama ili Prostim Knjigovodstvom (knjigovodstvo preduzetnika koji su registrovani kao fizička lica)

 

A. PROMENA NAČINA RADA (KNJIGOVODSTVA) 

    IZ PROGRAMSKOG PAKETA ZA KNJIGOVODSTVO CSYSTEMS  

 

 

slika 1

 

csystemsdeo

 

clip0127

 

 

SERVISNI PROGRAMI

 

clip0159

 

 

Podešavanje i konfiguracija programa

 

slika 2

 

clip0126

 

 

Startuje se operacija:

 

Izbor sistema knjigovodstva programa

Dvojno GK ili prosto PK knjigovodstvo

 

 

1. RAD SA DVOJNIM KNJIGOVODSTVOM RAD SA GLAVNOM KNJIGOM

 

 

Ako se uključuje rad sa Glavnom Knjigom tada se čekira opcija Programski paket radi u sistemu Dvojnog knjigovodstva

 

slika 3

 

EE0003

 

 

 

U toku Automatskog knjiženja dokumenata o robi (kalkulacija, faktura, internih računa, nivelacija, pazara i sl) iz referata za vođenje tih dokumenata, u izboru rada za Automatsko knjiženje postojaće opcija:

 

B. Upis u Glavnu Knjigu

 

slika 4

 

EE0004

 

 

Šta se ovim dobija:

 

Automatskim knjiženjem biće podaci upisani na KONTA KUPACA i DOBAVLJAČA u Glavnu Knjigu i ta KONTA su RAČUNI Kupaca i Dobavljača. Program referat za analitiku KUPACA i DOBAVLJAČA uzimaće podatke sa KONTA iz Glavne Knjige. Sve izmene na tim podacima mogu se izvršiti samo knjiženjem na nalog knjiženja u Glavnoj Knjizi a nikako direktnim upisom u RAČUN Kupca i Dobavljača koji se nalazi u Referatu Analitika Kupaca i Dobavljača. Upis Uplata Kupaca firmi i uplata firme Dobavljačima vrši se takođe samo preko naloga knjiženja Glavne Knjige iz Glavne Knjige a nikako iz Referata Kupci i Dobavljači.

 

 

2. RAD SA PROSTIM KNJIGOVODSTVOM RAD SA KNJIGOM PRIHODA I RASHODA

 

Ako se uključuje rad sa Prostim Knjigovodstvom tada se čekira opcija Programski paket radi u sistemu Prostog knjigovodstva

 

slika 5

 

EE0005

 

 

U toku Automatskog knjiženja kalkulacija iz referata za Kalkulacije cene, u izboru rada za Automatsko knjiženje postojaće opcija:

 

B. Upis u Račun Dobavljača

 

slika 6

 

EE0006

 

 

U toku Automatskog knjiženja faktura i računa iz referata za Fakturisanje, u izboru rada za Automatsko knjiženje postojaće opcija:

 

B. Upis u Račun Kupca

 

slika 7

 

EE0007

 

 

Šta se ovim dobija:

 

Automatskim knjiženjem biće podaci upisani ne na KONTA KUPACA i DOBAVLJAČA u Glavnu Knjigu nego na posebne RAČUNE Kupaca i Dobavljača.

 

Program referat za analitiku KUPACA i DOBAVLJAČA uzimaće podatke sa tih RAČUNA a ne iz Glavne Knjige.

 

Sve izmene na tim podacima mogu se izvršiti samo direktnim ručnim upisom u RAČUN Kupca i Dobavljača koji se nalazi u Referatu Analitika Kupaca i Dobavljača. Upis Uplata Kupaca firmi i uplata firme Dobavljačima vrši se takođe samo direktno u RAČUN Kupca i Dobavljača.

 

Glavne Knjige u ovom slučaju nije vezana zaz Referat Kupci i Dobavljači.

 

 

3. SAMOSTALNI RAD RAD SA EVIDENCIJOM KUPACA I DOBAVLJAČA DUGUJE-PLATIO

 

Program Referat ili evidencija i analitika Kupaca i Dobavljača može raditi potpuno samostalno bez prisustva programa za Glavnu Knjigu ili programa referata za dokumenta o robi: Kalkulacija, Nivelacija, Faktura i ostalih.

 

U ovom načinu rada, mora se uključiti rad sa Prostim Knjigovodstvom ili u računaru ne sme biti prisutan program za Glavnu Knjigu, pa će Referat za Kupce i Dobavljače raditi u modu za Prosto Knjigovodstvo.

 

Utom slučaju se ovaj referat može koristiti za slobodan upis podataka odnosno za slobodna knjiženja na kupce i dobavljače, upisom podataka direktno ručno u RAČUN kupca i dobavljača po sistemu elektronske sveske.

 

 

 

 

B. PROMENA NAČINA RADA (KNJIGOVODSTVA) 

    IZ REGISTRA KUPACA I DOBAVLJAČA 

 

 

U slučaju kada u računar nije instaliran pun programski paket za knjigovodstvo CSYSTEMS promena knjigovodstva se ne može obaviti iz tog programa kao što je dato na slici (slika 1 ) , već se mora obaviti iz registra kupaca ili registra dobavljača (slika 8 )

 

slika 8

 

clip0128

 

 

Račun je konto glavne knjige - uključen rad sa dvojnim knjigovodstvom

Račun je interni dokument - uključen rad sa prostim knjigovodstvom

 

Ova promena identična je promeni iz tačke A. i ima iste rezultate kao i ta promena

 

Kako je program podešen može se videti klikom na komandno dugme:

 

clip0076

 

 

clip0129clip0130