Mesečni obračuni iz glavne knjige

Top  Previous  Next

 

RAZLIKA U CENI ZA PRODATU ROBU

 

OBRAČUN RAZLIKE U CENI ZA PRODATU ROBU

(MALOPRODAJA TRGOVAČKE ROBE)

 

o1

 

 

   (1) 

  

   ==================================================  

   1. M A L O P R O D A J A  I  V E L E P R O D A J A  

   ==================================================  

    

   1.1 MALOPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajnom objektu robe (na primer: prodavnica prehrane) neke firme nalaze  

   se artikli (trgovačka roba nabavljena od proizvođača ili dobavljača) koja se na  

   zalihama objekta vodi po prodajnim cenama sa porezom (PDV) i može se prodavati  

   i pravnim i fizičkim licima isključivo preko fiskalne kase.  

    

   1.2 VELEPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajnom objektu robe (na primer: magacin prehrane) neke firme nalaze  

   se artikli (trgovačka roba nabavljena od proizvođača ili dobavljača) koja se na  

   zalihama objekta vodi po prodajnim cenama bez poreza (PDV) i može se prodavati  

   samo pravnim licima bez fiskalne kase a isključivo uz izdavanje PDV Računa.  

    

   1.3. ARTIKLI  

    

   Artikli koji se nalaze na zalihama (i u računaru) u maloprodajnom objektu vode  

   se po maloprodajnim cenama i nazivaju se TRGOVAČKA ROBA (tuđi proizvodi).  

    

   Artikli koji se nalaze na zalihama (i u računaru) u veleprodajnom objektu vode  

   se po veleprodajnim cenama i nazivaju se TRGOVAČKA ROBA (tuđi proizvodi).  

    

   U spisku artikala objekta treba, na kartici artikla svakom artiklu upisati  

   stopu PDV na primer 18%.  

    

   Kasnije automatsko kontiranje faktura o ulazu i izlazu artikala koristiće konta:  

    

         Na primer za prodajni objekat 11 i PDV 18 %  

    

                    maloprodaja:  

                     1340-11-18   zalihe u objektu  

                     1345-11-18   PDV  

                     1341-11      razlika u ceni  

    

                    veleprodaja:  

                     1320-11-18   zalihe u objektu  

                     1321-11      razlika u ceni  

    

    

   1.4. NABAVKA ROBE ZA MALOPRODAJNI I VELEPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajni i veleprodajni objekat, ulaz robe vrši se ili prijemnicom robe  

   odnosno nabavkom robe od dobavljača i formiranjem kalkulacije na osnovu fakture,  

   ili (samo kod maloprodaje) prenosom robe iz magacina veleprodaje u maloprodajni  

   objekat odnosno u prodavnicu, po dokumentu: Interni račun.  

    

   U prodajnom objektu mora postojati Trgovačka Knjiga maloprodaju i KEPU knjiga za  

   veleprodaju u kojoj se evidentira svaka nabavka i svaka prodaja (dnevni pazar ili  

   Račun Faktura.  

    

   1.5. PRODAJA ROBE IZ MALOPRODAJNOG I VELEPRODAJNOG OBJEKTA  

    

   Iz maloprodajnog objekta Prodaja se vrši putem fiskalne kase izdavanjem  

   fiskalnog isečka (Računa) i eventualno izdavanje PDV Računa kupcu na njegov zahtev.  

   Kupci su fizička lica, a kupci mogu biti i pravna lica.  

    

   Iz veleprodajnog objekta Prodaja se vrši putem izdavanja PDV računa pravnim licima  

   koja su kupci. Kupci su pravna lica, a fizička lica ne mogu kupovati iz veleprodaje.  

    

    

   1.6. OBRAČUN OSTVARENE RAZLIKE U CENI  

    

   U toku prodaje robe  

   iz prodavnice na malo i magacina na veliko, ne dolazi do automatskog obračuna i  

   evidentiranja ostvarene razlike u ceni tom prodajom.  

    

   Automatskim knjiženjem ulaznih faktura (nabavka) i izlaznih faktura i pazara  

   (prodaja) dolazi do preciznog knjigovodstvenog evidentiranja na konta, ukalkulisane  

   razlike u ceni i ostvarenog prometa (prodajne vrednosti) za svaki prodati artikal.  

   Ostvarena razlika u ceni se tom prilikom ne izračunava i ne upisuje na konta.  

    

   Ostvarena razlika u ceni se periodično izračunava putem ovog programa i izračunata  

   razlika u ceni za maloprodajnu i veleprodajnu robu, posebnim nalogom knjiženja,  

   ručno se knjiži na odgovarajuća konta glavne knjige.  

    

   Ovaj program daje dva izveštaja:  

   --------------------------------  

    

   A. M A L O P R O D A J A  T R G O V A Č K E  R O B E  

      Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu robu  

    

   B. V E L E P R O D A J A  T R G O V A Č K E  R O B E  

      Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu robu  

    

   U tekstu ovih izveštaja dato je detaljno obrazloženje načina izračunavanja svih  

   veličina potrebnih za izračunavanje ostvarene razlike u ceni i izračunata je  

   ostvarena razlika u ceni za zadati period od datuma do datuma, a zatim je dat i  

   predlog kontiranja i knjiženja ostvarene razlike u ceni.  

    

    

 

 

 

   KAKO SE VRŠI IZRAČUNAVANJE I KNJIŽENJE IZRAČUNATE OSTVARENE RAZLIKE U CENI  

   ZA PRODATU TRGOVAČKU ROBU IZ VELEPRODAJE I IZ MALOPRODAJE  

   ==========================================================================  

    

   Posle izvršenog obračuna ostvarene razlike u ceni iz menija iz operacija:  

    

      '[Obračun RUC za period] ili [Obračun RUC po mesecima]  

    

   čime će se dobiti obračun razlike u ceni za prodatu veleprodajnu,  

   i maloprodajnu trgovačku robu nabavljenu od dobavljača, a iz magacina  

   veleprodaje ili iz prodavnica na malo, postoji formiran Nalog za  

   knjiženje tog obračuna razlike u ceni u Glavnu knjigu firme, koji se  

   može pregledati i štampati iz operacije:  

    

      '[Pregled naloga za knjiženje RUC]  

    

   Taj Nalog knjiženja može se knjižiti u glavnu knjigu iz ove operacije:  

    

      '[Upis naloga RUC u glavnu knjigu]  

    

   a može se po potrebi, isti taj nalog, odavde i obrisati iz glavne knjige.  

    

    

   Operacija '[Obračun RUC za period]  

    

   '[OBRAČUN]  

   vrši obračun i formira punu dokumentaciju o obračunu ostvarene razlike u ceni  

   za zadati period od datuma1 do datuma2  

    

   '[TABELA]  

   radi sve isto, samo što ne formira punu dokumentaciju o obračunu već formira  

   samo finalnu tabelu sa iznosima ostvarene razlike u ceni za zadati period.  

   --------------------------------------  

   za Firmu (zbirno za sve prodajne objekte)  

   i po prodajnim objektima (pojedinačno za svaki prodajni objekat)  

    

    

    

   Operacija '[Obračun RUC po mesecima]  

    

   '[OBRAČUN]  

   vrši obračun i formira punu dokumentaciju o obračunu ostvarene razlike u ceni  

   za svaki mesec poslovne godine  

    

   '[TABELA]  

   radi sve isto, samo što ne formira punu dokumentaciju o obračunu već formira  

   samo finalnu tabelu sa iznosima ostvarene razlike u ceni za zadati period.  

   -------------------------------  

   za Firmu (zbirno za sve prodajne objekte)  

   i po prodajnim objektima (pojedinačno za svaki prodajni objekat)  

    

    

   Operacija '[Pregled naloga za knjiženje RUC]  

    

   formira finalnu tabelu sa iznosima ostvarene razlike u ceni za zadati period,  

   ili formira finalnu tabelu sa iznosima ostvarene razlike u ceni po mesecima,  

   u zavisnosti od toga koja je operacija obračuna ili tabeliranja prethodno  

   bila izvršena, i na osnovu podataka svake od tih tabela kontira i formira  

   nalog za knjiženje obračuna razlike u ceni u glavnu knjigu. Ovaj nalog kao i  

   tabela na osnovu koje je napravljen, može se iz ove operacije pregledati ili  

   odštampati kao knjigovodstvena dokumentacija na osnovu koje se vrši knjiženje.  

    

    

   Operacija '[Upis naloga RUC u glavnu knjigu]  

    

   Upisuje odnosno knjiži formirani nalog knjiženja razlike u ceni, iz prethodne  

   operacije, u glavnu knjigu firme. Može se isti taj nalog a iz ove operacije  

   i obrisati iz glavne knjige firme.  

    

    

 

 

Prvo treba reći programu sa kojih konta da uzima podatke:

 

 

o2

 

 

o3

 

 

 

Obavezno treba postaviti period pregleda i obračuna

 

o19

 

Zatim treba izvršiti obračun

 

o4

 

 

o6_1

 

 

                 

  o6_2

   

OBRAČUN formira sledeću dokumentaciju

 

 

  =============================================================================  

            A.  RAZLIKA U CENI ZA FIRMU - ZA MALOPRODAJU ( MESEC 02 )            

  =============================================================================  

  RAZLIKA U CENI NA NIVOU FIRME - ZA SVE MALOPRODAJNE OBJEKTE  

  Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu robu  

  za knjiženja: 01.01.2018-22.02.2018 Period pregleda: 01.01.2018-31.12.2018  

     

  -----------------------------------------------------------------------------  

  1. STANJE KONTA U GLAVNOJ KNJIZI  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  MP-11 PARFIMERIJA               1340           17371352.53        10043386.06  

                         Storno:                   422453.60          497051.81  

                          Saldo:                 16948898.93         9546334.25  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  Ukalkulisan porez u Maloprodaj  1345            1673898.04         2812927.29  

                         Storno:                    82842.04           70408.98  

                          Saldo:                  1591056.00         2742518.31  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  RUC u Maloprodaji               1341                  0.00        32133751.51  

                         Storno:                        0.00           97858.27  

                          Saldo:                        0.00        32035893.24  

  -----------------------------------------------------------------------------  

     

  2. IZRAČUNAVANJE PROMETA BEZ PDV   

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  MP-11 PARFIMERIJA               1340           16948898.93         9546334.25  

  Ukalkulisan porez u Maloprodaj  1345            2742518.31         1591056.00  

                         PROMET:                 14206380.62         7955278.25  

  -----------------------------------------------------------------------------  

     

  3. IZRAČUNATA PROSEČNA STOPA UKALKULISANE RAZLIKE U CENI= 225.50 %  

  4. IZRAČUNATA OSTVARENA RAZLIKA U CENI ZA PRODAJU, (RUC)= 17939435.21  

     

  =============================================================================  

            B.  RAZLIKA U CENI ZA FIRMU - ZA VELEPRODAJU ( MESEC 02 )            

  =============================================================================  

  RAZLIKA U CENI NA NIVOU FIRME - ZA SVE VELEPRODAJNE OBJEKTE  

  Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu robu  

  za knjiženja: 01.01.2018-22.02.2018 Period pregleda: 01.01.2018-31.12.2018  

     

  -----------------------------------------------------------------------------  

  1. STANJE KONTA U GLAVNOJ KNJIZI  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  VP-VELEPROD.ROBE VP             1320           93298130.25         1390744.68  

                         Storno:                  9605140.46          112443.97  

                          Saldo:                 83692989.79         1278300.71  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  Razlika u ceni u veleprodaji    1321                 90.20        34572531.41  

                         Storno:                        0.00         2609641.59  

                          Saldo:                       90.20        31962889.82  

  -----------------------------------------------------------------------------  

     

  2. IZRAČUNAVANJE PROMETA BEZ PDV   

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  MP-11 PARFIMERIJA               1320           83692989.79         1278300.71  

                         PROMET:                 83692989.79         1278300.71  

  -----------------------------------------------------------------------------  

     

  3. IZRAČUNATA PROSEČNA STOPA UKALKULISANE RAZLIKE U CENI= 38.19 %  

  4. IZRAČUNATA OSTVARENA RAZLIKA U CENI ZA PRODAJU, (RUC)= 488191.24  

   

     

     

  =============================================================================  

                 D.  ZBIRNO RAZLIKA U CENI ZA FIRMU (OBJEKAT 00)                 

   za knjiženja: 01.01.2018-22.02.2018 Period pregleda: 01.01.2018-31.12.2018    

  =============================================================================  

  MESEC OBJEKT KONTO OBJEKTA      OSTVARENA RUC     PROMET BEZ PDV  STOPA RUC %  

  =============================================================================  

  02    00     1341-00 FIRMA        17939435,21         7955278,25   225,5000 %  

  =============================================================================  

  02    00     1321-00 FIRMA          488191,24         1278300,71    38,1900 %  

  =============================================================================  

     

 

  =============================================================================  

                C.  RAZLIKA U CENI PO PRODAJNOM OBJEKTU ZA PERIOD                

  =============================================================================  

  RAZLIKA U CENI ZA SVE VELEPRODAJNE I MALOPRODAJNE OBJEKTE FIRME  

  Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu robu  

  za knjiženja: 01.01.2018-22.02.2018 Period pregleda: 01.01.2018-31.12.2018  

     

     

     

  * OBJEKAT: (01) VP-VELEPROD.ROBE VP                                (MESEC 02)  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  VP-VELEPROD.ROBE VP             1320-01        83659824.76         1245135.68  

  Razlika u ceni u veleprodaji    1321-01               0.00        31773732.21  

     

  - IZRAČUNATA PROSEČNA STOPA UKALKULISANE RAZLIKE U CENI= 37.98 %  

  - IZRAČUNATA OSTVARENA RAZLIKA U CENI ZA PRODAJU, (RUC)= 472898.52  

     

     

  * OBJEKAT: (02) VP-VELEPROD.ROBE VP                                (MESEC 02)  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  VP-VELEPROD.ROBE VP             1320-02           33165.03           33165.03  

  Razlika u ceni u veleprodaji    1321-02               0.00          172304.65  

     

  - IZRAČUNATA PROSEČNA STOPA UKALKULISANE RAZLIKE U CENI= 519.54 %  

  - IZRAČUNATA OSTVARENA RAZLIKA U CENI ZA PRODAJU, (RUC)= 172304.65  

     

     

  * OBJEKAT: (04) VP-VELEPROD.ROBE REZERVA                           (MESEC 02)  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

     

  * OBJEKAT: (05) VP-VELEPRODAJA ROBE-11                             (MESEC 02)  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

     

  * OBJEKAT: (11) MP-MALOPRODAJA ROBE-11                             (MESEC 02)  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  MP-11 PARFIMERIJA               1340-11         9394093.79          851725.00  

  Ukalkulisan porez u Maloprodaj  1345-11          141953.90         1483383.67  

  RUC u Maloprodaji               1341-11               0.00         3071563.45  

     

  - IZRAČUNATA PROSEČNA STOPA UKALKULISANE RAZLIKE U CENI= 38.83 %  

  - IZRAČUNATA OSTVARENA RAZLIKA U CENI ZA PRODAJU, (RUC)= 275589.29  

     

     

  * OBJEKAT: (22) MP-SALON MALOPRODAJA                               (MESEC 02)  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  NAZIV KONTA                     KONTO               DUGUJE          POTRAŽUJE  

  -----------------------------------------------------------------------------  

  MP-11 PARFIMERIJA               1340-22         7554805.14         8694609.25  

  Ukalkulisan porez u Maloprodaj  1345-22         1449102.10         1259134.64  

  RUC u Maloprodaji               1341-22               0.00        28964329.79  

     

  - IZRAČUNATA PROSEČNA STOPA UKALKULISANE RAZLIKE U CENI= 460.07 %  

  - IZRAČUNATA OSTVARENA RAZLIKA U CENI ZA PRODAJU, (RUC)= 33334218.90  

   

     

     

  =============================================================================  

          E.  ZBIRNO RAZLIKA U CENI PO OBJEKTIMA FIRME (OBJEKTI 01-99)           

   za knjiženja: 01.01.2018-22.02.2018 Period pregleda: 01.01.2018-31.12.2018    

  =============================================================================  

  MESEC OBJEKT KONTO OBJEKTA      OSTVARENA RUC     PROMET BEZ PDV  STOPA RUC %  

  =============================================================================  

  02    01     1321-01                472898,52         1245135,68    37,9800 %  

  =============================================================================  

  02    02     1321-02                172304,65           33165,03   519,5400 %  

  =============================================================================  

  02    11     1341-11                275589,29          709771,10    38,8300 %  

  =============================================================================  

  02    22     1341-22              33334218,90         7245507,15   460,0700 %  

  =============================================================================  

     

 

     

  o6

 

 

 

o7

 

 

OBRAČUN formira posebne obračunske tabele po mesecima 

i to 12 tabela sa svakim od prodajnih objekata firme 

i 13-tu tabelu kao zbirnu rekapitulaciju po svim objektima firme:

 

A.  RAZLIKA U CENI ZA FIRMU - ZA MALOPRODAJU ZA MESECE  01  -  12     

B.  RAZLIKA U CENI ZA FIRMU - ZA VELEPRODAJU ZA MESECE  01  -  12     

 

svaka tabela ima rezultat:

 

 IZRAČUNATA PROSEČNA STOPA UKALKULISANE RAZLIKE U CENI = n %  

 IZRAČUNATA OSTVARENA RAZLIKA U CENI ZA PRODAJU, (RUC) = n din.

 

VAŽNO

 

 U P U T S T V O  

     

  1. OBRAČUN RUC ZA FIRMU ZA PERIOD (ZA ZADATI PERIOD OBRAČUNAVA SE RUC)  

     zbirno za VELEPRODAJU i zbirno za MALOPRODAJU za FIRMU  

     i ima svrhe samo ako se radi uvek od početka godine do nekog zadatog datuma1.  

     Ako se posle toga radi obračun od početka godine do nekog većeg datuma2, tada  

     se pod datumom2 knjiži samo razlika obračuna za datum2 i datum1.   

     TABELA: STAVKA SA IZNOSOM: PRIHOD, RUC, STOPA% ZA VELEPRODAJU ZBIRNO ZA FIRMU  

             STAVKA SA IZNOSOM: PRIHOD, RUC, STOPA% ZA MALOPRODAJU ZBIRNO ZA FIRMU  

     

  2. OBRAČUN RUC ZA OBJEKAT ZA PERIOD (ZA ZADATI PERIOD OBRAČUNAVA SE RUC)  

     zbirno za VELEPRODAJU i zbirno za MALOPRODAJU za svaki prodajni OBJEKAT firme  

     Sve rečeno za obračun za firmu za period važi i za obračun za objekat firme.  

     TABELA: STAVKA SA IZNOSOM: PRIHOD, RUC, STOPA% ZA VELEPRODAJU ZA OBJEKAT  

             STAVKA SA IZNOSOM: PRIHOD, RUC, STOPA% ZA MALOPRODAJU ZA OBJEKAT  

     

  3. OBRAČUN RUC ZA FIRMU PO MESECIMA (ZA SVAKI MESEC U GODINI OBRAČUNAVA SE RUC)  

     zbirno za VELEPRODAJU i zbirno za MALOPRODAJU za FIRMU  

     Obračun se radi kumulativno uvek od početka poslovne godine do kraja meseca sa  

     kojim se vrši obračun. Šesti mesec sadržaće obračun stanja RUC od početka godine  

     do kraja šestog meseca, dvanaesti mesec sadržaće obračun za stanje RUC od početka  

     godine do kraja dvanaestog meseca.  

     TABELA: STAVKA MESECA SA IZNOSOM: PRIHOD, RUC, STOPA% ZA VELEPRODAJU ZA FIRMU  

             STAVKA MESECA SA IZNOSOM: PRIHOD, RUC, STOPA% ZA MALOPRODAJU ZA FIRMU  

     

  4. OBRAČUN RUC ZA OBJEKAT PO MESECIMA (ZA SVAKI MESEC U GODINI OBRAČUNAVA SE RUC)  

     zbirno za VELEPRODAJU i zbirno za MALOPRODAJU za svaki prodajni OBJEKAT firme  

     Sve rečeno za obračun za firmu po mesecima važi i za obračun za objekat firme.  

     TABELA: STAVKA MESECA SA IZNOSOM: PRIHOD, RUC, STOPA% ZA VELEPRODAJU ZA OBJEKAT  

             STAVKA MESECA SA IZNOSOM: PRIHOD, RUC, STOPA% ZA MALOPRODAJU ZA OBJEKAT  

     

     

  Podaci za obračun su preuzeti iz GLAVNE KNJIGE firme sa konta:  

     

  Maloprodaja - zalihe u maloprodaji...........1340  

  Maloprodaja - ukalkulisan PDV................1345  

  Maloprodaja - ukalkulisana razlika u ceni....1341  

     

  veleprodaja - zalihe u veleprodaji...........1320  

  Veleprodaja - ukalkulisana razlika u ceni....1321  

     

     

     

  KAKO IZVRŠITI KNJIŽENJE IZRAČUNATE OSTVARENE RAZLIKE U CENI (RUC)   

  ---------------------------------------------------------------------  

     ovo knjiženje zavisi od već knjiženog iznosa na DUGUJE konta   

     razlike u ceni 1341  

     

  a. Stav za knjiženje može biti:  

     NAZIV KONTA                         KONTO     DUGUJE    POTRAŽUJE   

  ---------------------------------------------------------------------  

     Nabavna vrednost robe.............. 5015      +(RUC)        0,00    

     Razlika u ceni..................... 1341      -(RUC)        0,00    

     

  b. Stav za knjiženje može biti:  

     NAZIV KONTA                         KONTO     DUGUJE    POTRAZUJE   

  ---------------------------------------------------------------------  

     Nabavna vrednost robe.............. 5015      -(RUC)        0,00    

     Razlika u ceni..................... 1341      +(RUC)        0,00    

     

   

 

Nalog knjiženja obračuna razlike u ceni

 

 

o8o9

 

o10

 

 

Pregled i štampa

 

o11

 

     =====================================================================================================  

                      E.  ZBIRNO RAZLIKA U CENI PO OBJEKTIMA FIRME (OBJEKTI 01-99)                       

                                 OBRAČUN ZA MESEC 01.01.2018-31.01.2018                                  

  =====================================================================================================  

  MESEC OBJEKT KONTO             RUC SA MESECOM       RUC U MESECU  STOPA RUC %   OD DATUMA  DO DATUMA   

  OBRAČ FIRME  OBJEKTA                OSTVARENA          OSTVARENA     PROSEČNA   OBRAČUNA   OBRAČUNA    

  =====================================================================================================  

  01    01     1321-01                243735,01          243735,01      38,62 %   01.01.2018 31.01.2018  

  =====================================================================================================  

  01    02     1321-02                172304,65          172304,65     519,54 %   01.01.2018 31.01.2018  

  =====================================================================================================  

  01    11     1341-11                213925,46          213925,46      39,43 %   01.01.2018 31.01.2018  

  =====================================================================================================  

  01    22     1341-22              28241783,41        28241783,41     978,40 %   01.01.2018 31.01.2018  

  =====================================================================================================  

  02    01     1321-01                472898,52          229163,51      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  02    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  02    11     1341-11                275589,29           61663,83      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  02    22     1341-22              33334218,90         5092435,49     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  03    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  03    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  03    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  03    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  04    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  04    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  04    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  04    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  05    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  05    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  05    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  05    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  06    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  06    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  06    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  06    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  07    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  07    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  07    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  07    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  08    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  08    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  08    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  08    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  09    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  09    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  09    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  09    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  10    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  10    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  10    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  10    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  11    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  11    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  11    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  11    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  12    01     1321-01                472898,52               0,00      37,98 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  12    02     1321-02                172304,65               0,00     519,54 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  12    11     1341-11                275589,29               0,00      38,83 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

  12    22     1341-22              33334218,90               0,00     460,07 %   01.01.2018 22.02.2018  

  =====================================================================================================  

               1341                                  33.609.808,19  

               1321                                     645.203,17  

     

 

  FIRMA:  DOO * VLADEJIĆ * NEGOTIN  

  GLAVNA KNJIGA - Nalog knjiženja broj: RUC-2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  KONTO           N A Z I V                                         DUGUJE       POTRAŽUJE   DATUM       

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  1321-01         Razlika u ceni u veleprodaji                   243735.01            0.00   31.01.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  5010-01         Nabavna vrednost prodate robe - VP            -243735.01            0.00   31.01.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  1321-02         Razlika u ceni u veleprodaji                   172304.65            0.00   31.01.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  5010-02         Nabavna vrednost prodate robe - VP            -172304.65            0.00   31.01.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  1341-11         RUC u Maloprodaji                              213925.46            0.00   31.01.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  5015-11         Nabavna vrednost prodate robe - MP            -213925.46            0.00   31.01.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  1341-22         RUC u Maloprodaji                            28241783.41            0.00   31.01.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  5015-22         Nabavna vrednost prodate robe - MP          -28241783.41            0.00   31.01.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  1321-01         Razlika u ceni u veleprodaji                   229163.51            0.00   22.02.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  5010-01         Nabavna vrednost prodate robe - VP            -229163.51            0.00   22.02.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  1341-11         RUC u Maloprodaji                               61663.83            0.00   22.02.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  5015-11         Nabavna vrednost prodate robe - MP             -61663.83            0.00   22.02.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  1341-22         RUC u Maloprodaji                             5092435.49            0.00   22.02.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  5015-22         Nabavna vrednost prodate robe - MP           -5092435.49            0.00   22.02.2018  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

  SALDO NALOGA    ( Nalog je zatvoren  : 0.00 )                       0.00            0.00  

  --------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------  

 

 

 

 

Grafički prikaz

 

o8

 

o12

 

 

 

 

o13

 

 

o14

 

 

o15

 

 

 

 

Knjiženje

 

o17

 

o16

 

Help

 

o18