Mesečni obračuni iz glavne knjige

Top  Previous  Next

 

OBRAČUN I KNJIŽENJE AMORTIZACIJE

 

o1

 

 

 

 

o22o20

 

 

    

   KAKO SE VRŠI KNJIŽENJE VEĆ IZRAČUNATE OSTVARENE AMORTIZACIJE ZA FIRMU  

   ZA ZADATI PERIOD (BROJ MESECI) A PO GRUPAMA AMORTIZACIJE I PO MESECIMA  

   ==========================================================================  

    

   U ovom programu izračunati iznosi amortizacije za neki period od datuma1  

   do datuma2 dele se na jednake mesečne iznose za isti taj period i knjiže se  

   na kraju svakog meseca iz tog perioda, čime se dobija amortizacija knjižena  

   po mesecima a radi dobijanja mesečnih analiza poslovanja.  

    

   U ovom programu amortizacija je podeljena u pet grupa i svaka grupa ima svoja  

   konta i svoj iznos amortizacije. Upis konta i iznosa može se menjati.  

    

   Upisani iznosi u polje: <Iznos: Amortizacija> biće kontirani i knjiženi u  

   glavnu knjigu na upisana konta a na nalog broj: AM-2016 ako se radi o 2016  

   poslovnoj godini.  

    

   Za iznos izračunate GODIŠNJE Amortizacije kao Mesec obračuna upisuje se 12,  

   pa će taj iznos biti podeljen sa 12 i knjižen na kraju svakog meseca.  

    

   Ako se amortizacija obračuna sa završetkom šestog meseca i upiše u polje za  

   amortizaciju <Iznos: Amortizacija>, tada se kao Mesec obračuna mora upisati 6,  

   pa će taj iznos biti podeljen sa 6 i knjižen na kraju svakog od 1 do 6 meseca.  

    

   KAKO SE RADI:  

   ==============  

    

   Korak (1)  

    

   Korisnik treba da na početku godine upiše svoja  

   konta amortizacije, a u toku godine obračunate  

   iznose amortizacije uz ta konta  

   To se radi iz Operacije:  

    

      [Amortizacija promena konta]  

    

   IZNOS IZRAČUNATE GODIŠNJE AMORTIZACIJE  

   DELI SE I KNJIŽI SE PO MESECIMA NA KONTA:  

    

   1.1. Konto: Softver...................0120  

   1.2. Konto: Ispravka Vrednosti........0128  

   1.3. Konto: Amortizacija..............5400  

   1.4. Iznos: Amortizacija.....0000000000,00  

    

   2.1. Konto: Građevinski objekti.......0220  

   2.2. Konto: Ispravka Vrednosti........0228  

   2.3. Konto: Amortizacija..............5400  

   2.4. Iznos: Amortizacija.....0000000000,00  

    

   3.1. Konto: Postrojenja i oprema......0230  

   3.2. Konto: Ispravka Vrednosti........0238  

   3.3. Konto: Amortizacija..............5400  

   3.4. Iznos: Amortizacija.....0000000000,00  

    

   4.1. Konto: Investicione nekretnine...0240  

   4.2. Konto: Ispravka Vrednosti........0248  

   4.3. Konto: Amortizacija..............5400  

   4.4. Iznos: Amortizacija.....0000000000,00  

    

   5.1. Konto: Ulaganja u tuđe  

        nekretnine,postrojenja,opremu....0270  

   5.2. Konto: Ispravka Vrednosti........0278  

   5.3. Konto: Amortizacija..............5400  

   5.4. Iznos: Amortizacija.....0000000000,00  

    

   Mesec obračuna Amortizacije od 1 do 12  

    

   Korak (2)  

    

   Posle koraka (1) startom operacije:  

    

     [Amortizacija knjiženje u GK]  

    

   dobija se izbor rada iz koga se može pregledati i štampati nalog knjiženja  

   amortizacije u glavnu knjigu, može se upisati isti taj nalog knjiženja  

   (radni nalog) amortizacije u glavnu knjigu, a može se i obrisati taj nalog  

   knjiženja iz glavne knjige.  

    

   Korak (3)  

    

   Nalog knjiženja ove mesečne Amortizacije u glavnu knjigu može se bilo kada  

   obrisati i ponoviti sa novim vrednostima amortizacije i sa novim brojem  

   meseci, jer u ovom načinu rada za jedni poslovnu godinu na primer 2016  

   u glavnoj knjizi može da postoji samo jedan nalog knjiženja amortizacije  

   broj: AM-2016  

    

    

 

 

 

Prvo treba reći programu sa kojih konta da uzima podatke:

 

 

o20

 

 

o21

 

 

 

Obavezno treba postaviti period pregleda i obračuna

 

o19

 

Zatim treba izvršiti knjiženje amortizacije u glavnu knjigu

 

o22

 

 

o23

 

 

 

o27

 

028

                 

 

Primer kako to sve može da izgleda:

 

o24

 

FIRMA:  DOO * VLADEJIĆ * NEGOTIN

GLAVNA KNJIGA - Nalog knjiženja broj: AM-2018 

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

KONTO           N A Z I V                                         DUGUJE       POTRAŽUJE   DATUM     

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

5400            Amortizacija - nematerijalna                      833.33            0.00   31.01.2018

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

0128            Ispravka vrednosti                                  0.00          833.33   31.01.2018

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

5401            Amortizacija - postrojenja i opreme              1666.67            0.00   31.01.2018

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

0228            Gradjevinski objekti - IV                           0.00         1666.67   31.01.2018

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

5401            Amortizacija - postrojenja i opreme              2500.00            0.00   31.01.2018

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

0238            Postrojenja i oprema - IV                           0.00         2500.00   31.01.2018

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

 

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

SALDO NALOGA    ( Nalog je zatvoren  : 0.00 )                    5000.00         5000.00

--------------- ---------------------------------------- --------------- ---------------   ----------

 

Nalog se može knjižiti u glavnu knjigu

 

o26

 

o29

 

Knjiženi nalog se može rasknjižiti (obrisati) iz glavne knjige

 

o30

 

o28