COBA Systems oficijelni sajtNAPLATA KOMUNALNIH USLUGA
 
 
 


 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

Naplata naknada za komunalne usluge vrši se na bazi Zakona i Opštinskih odluka. Javno Komunalno preduzeće ove naknade, koje su obavezne za korisnike komunalnih usluga, naplaćuje u skladu sa navedenim Zakonom i propisima.

Korisnici komunalnih usluga su građani (fizička lica), radnje (fizička lica), preduzeća i ustanove (pravna lica). Kominalne usluge su isporuka vode za piće, isporuka industrijske vode, odvođenje otpadnih voda kanalizacionim sistemom, iznošenje smeća ili iznošenje industrijskog otpada.

Svaki od korisnika komunalnih usluga ima svoj ANALITIČKI RAČUN na kome se po brojevima dokumenta i datumu, opisu i iznosu, vodi svaka promena (svako zaduženje naknadom i svaka uplata naknade). Ovi analitički računi vode se u analitici odnosno ovde u programu za analitiku naknada. U GLAVNOJ KNJIZI firme, odnosno u programu za glavnu knjigu firme, vodi se samo sintetika naplate naknada, odnosno otvori se samo jedan konto sa nazivom, na primer: NAKNADE i na njega se zbirno (jednom cifrom) a svakodnevno knjiže sve promene nastale za taj datum u analitici naknada.


 


Obračun zaduženja za izvršene komunalne usluge, izdavanje računa na zaduženje, knjiženje izdatih računa (zaduženja) u analitiku, zatim  primanje uplata na blagajni, formiranje specifikacije uplata na  blagajni, primanje uplata preko izvoda, formiranje specifikacije uplata preko izvoda i knjiženje specifikacije uplata na blagajni i preko izvoda u analitiku, vrši se iz programa ANALITIKA NAPLATE NAKNADA ZA KOMUNALNE USLUGE

 

Evidencija vodomera sastoji se iz tri dokumenta:

 SPISAK VODOMERA
 KARTICA VODOMERA
 KARTICA ČITANJA VODOMERA

 Na spisku vodomera popisani su svi korisnici usluga koji imaju vodomere po svojim šiframa i nazivima imenima. Svako od ovih stavki-korisnika ili objekata, ima svoj vodomer, odnosno KARTICU VODOMERA sa osnovnim podacima o vodomeru - podaci koji nisu promenljivi ili su retko promenljivi.

 Uz svaku KARTICA VODOMERA ide i KARTICA ČITANJA VODOMERA na koju se upisuje svako čitanje vodomera sa očitanim brojem brojila i datumom čitanja.

 Podaci o starom i novom čitanju vodomera i datumima tog čitanja, upisani na:
 - KARTICU VODOMERA su privremeni, jer se menjaju u svakom obračunskom periodu svežim podacima novog čitanja, a mogu se i direktno ručno menjati;

 Podaci o starom i novom čitanju vodomera i datumima tog čitanja, upisani na:
 - KARTICU ČITANJA VODOMERA su trajni i nepromenljivi, i predstavljaju arhivu evidencije čitanja vodomera. Iz tog razloga, a posle obrade i obračuna utroška vode, podaci o čitanju se sa Kartice Vodomera prepisuju na Karticu čitanja vodomera gde se trajno čuvaju.


PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI