COBA Systems oficijelni sajtNAPLATA NAKNADA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
 
Naknade za građevinsko zemljište
 
 

PITAJTE

 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

 

    
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Građevinsko Zemljište u ovom programu je površina KATASTARSKE PARCELE ili dela katastarske parcele.

KATASTARSKA PARCELA


KATASTARSKA PARCELA ima svoj broj, svoj POSEDOVNI LIST, svog vlasnika, koji je obveznik plaćanja naknade za građevinsko zemljište na celu površinu parcele ili deo površine parcele.

Građevinsko zemljište je tesno vezano za brojeve katastarskih parcela i posedovne listove, kao i za vlasnike katastarskih parcela po tim istim posedovnim listovima.

OBVEZNICI NAKNADA


Program za analitiku i naplatu naknada za korišćenje građevinskog zemljišta mora da ima formiranu kompletnu bazu podataka katastarskih parcela koje se tretiraju kao građevinsko  zemljište. Svaka katastarska parcela mora da ima svoju karticu sa svim potrebnim podacima
o toj parceli relevantnim za  obračun i naplatu naknade: Sve podatke o OBVEZNIKU NAKNADE PRAVNOM ili FIZIČKOM LICU vlasniku parcele koji  plaća naknadu, sve podatke o zoni i sektoru u kome se parcela nalazi, podatke o objektima  na parceli, podatke o površini i klasi  zemljišta, podatke o lokaciji parcele (kvart, ulica, adresa, mesto, poštanski broj, kontakt osoba), kao i ostale nepredviđene a potrebne podatke (dosije)
koji se mogu po nahođenju unositi u bazu podataka.


OBRAČUN NAKNADE


Na osnovu ovih podataka o Građevinskom Zemljištu, o parcelama, kao i na osnovu podataka  o zonama i sektorima i prema cenovniku naknada, vrši se obračun naknade i zaduženje naknadom svake parcele građevinskog zemljišta, odnosno svakog vlasnika parcele. Obračun se vrši putem računara, automatski i istovremeno za sve korisnike naknade uvedene u računar.

Naknadu plaćaju PRAVNA LICA i FIZIČKA LICA za svoje građevinsko zemljište. Naknada se posebno obračunava i po posebnim cenama ili drugim merilima za pravna a posebno za fizička lica. Za obračunatu naknadu za svako lice se formira poseban obračun naknade, a na osnovu njega, REŠENJE o GODIŠNJEM ZADUŽENJU NAKNADOM , zatim DOSTAVNICA  koja ide uz rešenje, i NALOG ZA UPLATU koji takođe ide uz rešenje.

REŠENJE, DOSTAVNICA, NALOG ZA UPLATU

Dokumenta za naplatu naknade REŠENJA , DOSTAVNICA i NALOG ZA UPLATU automatski se generišu iz računarskog programa, a mogu se štampati na matričnom i na laserskom printeru. Sva izdata rešenja se automatski knjiže u analitiku naknada, odnosno svako rešenje se knjiži na analitičku karticu RAČUN obveznika naknade kome je izdato, tako da se1/12 godišnjeg iznosa  sa  rešenja knjiži kao mesečna obaveza koja dospeva za plaćanje do 15-og u sledećem mesecu. Uplate po tim rešenjima, koje na blagajni ili preko tekućeg računa izvrše obveznici plaćanja naknade, knjiže se sa izvoda ili sa blagajničkih naloga ulaza, direktno u RAČUN svakog obveznika uplatioca. RAČUN I svih obveznika naknade mogu se automatski pripojiti GLAVNOJ KNJIZI  firme i analitici KUPACA.

 

 

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI