COBA Systems oficijelni sajt
KNJIŽARE - PRODAJA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA NA PRETPLATU
 slika 1
SPISAK UČENIKA
slika 2
SPISAK KNJIGA
slika 3
RAČUN - PLAN OTPLATE KREDITA ZA UČENIKA
slika 4
 RAČUN I PLAN OTPLATE KREDITA

slika 5
ŠTA SE ŠALJE IZDAVAČU
ŠTA SE ŠALJE IZDAVAČU

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

ZA ŠTA SLUŽI PROGRAM

Prema postojećem zakonskom rešenju, Prodavac knjiga - školskih udžbenika - je Knjižara, a Kupac knjiga - školskih udžbenika - je Učenik. Kupac knjiga za svoje učenike ne može biti Škola. Ovo podrazumeva da Knjižara kao Kupca knjiga poznaje samo pojedinačnog Učenika (fizičko lice) kome se knjige prodaju iz maloprodaje preko fiskalne kase. Knjižara knjige nabavlja od Izdavača kao Dobavljača robe, radi kalkulaciju maloprodajne cene i prima ih na zalihe u sopstvenu maloprodaju odakle ih prodaje učenicima.

 Knjižara može školske udžbenike prodavati učenicima na pretplatu u više mesečnih rata, u kom slučaju kupac-učenik po isplati zadnje mesečne rate (kao avansa) dobija od knjižare  konačni račun, fiskalni račun i isporučuju mu se knjige.

 Prodaja knjiga na pretplatu zahteva posebnu i složenu, a takođe i obimnu, vanknjigovodstvenu evidenciju, odnosno posebnu analitiku kredita kroz koju će se pratiti ugovorena zaduženja i uplate mesečnih pretplatnih - kreditnih - rata od strane učenika, kao i količine i naslovi naručenih udžbenika od strane učenika i prema tome, naručenih udžbenika od izdavača od strane knjižare.

 Posao se dodatno povećava po složenosti i obimu zbog zahteva škola, koje određuju učenicima koje će udžbenike nabavaiti, da im knjižara dostavi evidencije o naručenim knjigama od strane učenika, kao i zbog zahteva izdavača - dobavljača knjiga, da im knjižara dostavi evidencije o naručenim naslovima i količinama po svakoj školi posebno. Dakle, brojni su izveštaji koje Knjižara treba da formira za svoje potrebe, za potrebe škola i za potrebe izdavača.

 Ova Vanknjigovodstvena Evidencija zahteva da knjižara ustroji podatke u sledećim bazama podataka: Spisak Izdavača, Spisak udžbenika (knjiga) svakog izdavača, sa cenama i ostalim podacima o knjizi, spisak škola, spisak učenika iz svih škola. Ovde centralno mesto pripada spisku učenika.

 SPISAK UČENIKA

Spisak učenika sadrži sve učenike koji kupuju knjige na pretplatu. Svaki učenik sa spiska ima svoju Registar karticu sa matičnim podacima, ima svoju Listu artikala (knjiga) sa popisom naručenih knjiga po količini, ceni i ukupnoj vrednosti,  ima svoj Račun (plan otplate kredita)  sa zaduženjima i uplatama po ratama kredita do ukupne vrednosti knjiga, ima dodatni Račun za raspodelu zaduženja i uplata po izdavačima čije knjige je naručio.

 S obzirom da Knjižara može imati veliki broj škola, a samim tim i veliki broj učenika (nekada i preko 10.000) jasno je da se ovaj posao vođenja vanknjigovodstvene evidencije pretvara u jako veliki i obiman posao - koji se više ne može izvršavati bez računara.

 
Napomena:

Ovaj program se isporučuje uz knjigovodstveni programski paket za VELEPRODAJU I MALOPRODAJU (jer radi samo u sprezi sa tim programom) koji je na spisku i cenovniku označen kao 20 VELEPRODAJA sa cenom od 99 Eur, odnosno ukupna cena za program za veleprodaju koji sadrži program za prodaju knjiga na pretplatu iznosi 198 Eur.


PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI