COBA Systems oficijelni sajtODRŽAVANJE ZGRADE, UPRAVLJANJE ZGRADOM, UPRAVNIK ZGRADE
 
UZ.EXE
 
SPISAK STANARA
 
FAKTURA ZA ODRŽAVANJE

   Varijanta sa QRcod-om i pozivom na broj po modulu 97

NALOG ZA UPLATU

 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

 

    

ZGRADA I NJENA STAMBENA ZAJEDNICA KAO FIRMA  (PRAVNO LICE)

I NJEN PROFESIONALNI ILI NEPROFESIONALNI UPRAVNIK  ZGRADE

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
zahteva da svaka stambena zgrada mora da formira Stambenu zajednicu
kao pravno lice (firmu) i da ima svog upravnika (menadžera) koji se
brine o održavanju (tekućem, redovnom, investicionom i ostalom...)

Ovaj program napravljen je za poslovanje jedne takve firme,
kao i za poslovanje i rad upravnika jedne ili više zgrada.Program formira i vodi

REGISTAR ZGRADA

REGISTAR LICA (STANARA I KORISNIKA PROSTORA U ZGRADI)

REGISTAR NAKNADA ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZGRADE

Jedna zgrada za koju je formirana STAMBENA ZAJEDNICA i koja ima svog UPRAVNIKA ZGRADE bilo profesionalnog, bilo iz redova stanara, ima u ovom programu svoju KARTICU ZGRADE, KARTICU STAMBENE ZAJEDNICE I KARTICU UPRAVNIKA otvorene u registru zgrada.

 Zgrada ima LICA odnosno svoje stanare i druge korisnike poslovnog prostora zgrade i drugog prostora zgrade i oko zgrade a koji pripada zgradi, koji su otvoreni u registru Lica kao fizička ili kao pravna lica.

 Zgrada ima svoje NAKNADE za održavanje zgrade koje se naplaćuju Licima korisnicima prostora zgrade. Neke od naknada su propisane a neke nisu. I jedne i druge naknade i njihove cene donosi svojom odlukom Stambena Zajednica.

U registru zgrada moguće je izvršavati sledeće operacije:

Dodaj zgradu – dodavanje nove zgrade u registar

Briši zgradu – brisanje postojeće zgrade iz registra

Kartica zgrade – upis podataka o zgradi u Karticu zgrade

Stambena zajednica – upis podataka o st.zajednici i upravniku u karticu SZ

Dosije zgrade – Upis tekstualnih podataka – beleške i slično u vezi zgrade

Štampaj karticu – štampa kartice sa svim podacima zgrade i stambene zajednice

Lica u zgradi – štampa popisa lica u zgradi – ime, naziv, broj stana, telefon...

Prostor u zgradi – štampa popisa lica i njihovog prostora u m2 koji koriste u zgradi

Obračun naknada za zgradu – obračun mesečnih naknada za sva lica u zgradi

Štampanje faktura za zgradu – štampa mesečnih Faktura za sva lica zgrade

 

U registar lica upisuju se sva lica (fizička i pravna) koja su vlasnici i korisnici ili samo korisnici stambenog, poslovnog i drugog prostora zgrade

U registru lica moguće je izvršavati sledeće operacije:

Dodaj lice – dodavanje lica u registar

Briši lice – brisanje lica iz registra

Kartica lica – upis podataka u Karticu lica

Podaci za fakturu – upis podataka za Obračun naknade i za izdavanje Fakture

Dosije lica – upis tekstualnih podataka – beleške i slično u vezi lica

Račun lica – rad sa analitičkim Računom lica (zaduženja naknadama i uplate)

Obračun naknade – obračun mesečne naknade za održavanje za lice

Štampa Fakture – štampa mesečne Fakture za naplatu naknada za lice

Godina i mesec rada – postavljanje godine i meseca za koji se štampa Faktura

MBR pronađi – pronađi lice u spisku preko matičnog broja

Naziv pronađi – pronađi lice u spisku preko naziva (početna slova naziva)

Reč pronađi – pronađi lice u spisku preko reči bilo gde u nazivu (u prezimenu)

.

.

.

.

NAKNADE I FAKTURA ZA NAKNADE

.

.

U registru naknada vodi se neograničen broj naknada sa nazivima koje daje korisnik i cenama. Svaka zgrada može imati svoje naknade i cene svojih naknada.  Svakom licu uz njegovu registar karticu sa podacima o licu dodaju se iz registra naknada one naknade koje to lice plaća. Na osnovu toga automatsko fakturisanje za to lice uzima te naknade u mesečnu fakturu za lice.

.

.

Faktura može imati 5 različitih formi u zavisnosti od toga da li se u dnu fakture štampa nalog za isplatu iznosa po fakturi i koja forma naloga se štampa ili se taj nalog ne štampa u fakturi.

.

.

Faktura ima mesečni iznos naknade a može imati prikazan i na taj mesečni iznos naknade dodat iznos ukupnog duga ili pretplate do datuma fakturisanja.

.

.

Faktura može u dnu fakture imati slobodno upisani tekst (napomena, obaveštenje, informacija, ostalo...) koji se upisuje pre fakturisanja i važi za svaku štampanu fakturu

 


 

 

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajt COBA Systems Tim PROGRAMI ZA FISKALNE KASE UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI