COBA Systems oficijelni sajt
POLIKLINIKA 2019
 slika 1
PROGRAM SKENER
slika 2
POPUNJAVANJE IZVEŠTAJA
slika 3
LISTA
slika 4
 ŠTAMPANI IZVEŠTAJ

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

F U N K C I J A  P R O G R A M A 

Program je napravljen da vodi:

   ADMINISTRACIJU I EVIDENCIJU PACIJENATA, 

   ARHIVU IZVEŠTAJA O LEKARSKIM PREGLEDIMA SVAKOG PACIJENTA,

   EVIDENCIJU NAPLATE LEKARSKIH USLUGA I LEKARSKIH PREGLEDA,

za medicinske aktivnosti i usluge koje se vrše u privatnoj POLIKLINICI 

od strane doktora specijalista za te poslove a na specijalizovanim aparatima i uređajima za te delatnosti:

 PROGRAM  IMA SLEDEĆE CELINE

1. SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

2. ULTRAZVUČNI SKENER PREGLEDI

3. RADIOLOŠKI PREGLEDI

4. GINEKOLOŠKI PREGLEDI

5. PSIHOLOŠKI PREGLEDI

6. KLINIČKI PREGLEDI (KLINIČKI LEKAR)

7. PREGLEDI ZA LEKARSKO UVERENJE 

8. SPORTSKI PREGLEDI

9. PREGLEDI ZA POTVRDU O ZDRAVSTVENOM STANJU

10. MEDICINSKE INTERVENCIJE

 

A D M I N I S T R A C I J A

 

  Administracija podrazumeva vođenje potrebnih radnih (propisanih i internih) evidencija i poslovnih knjiga,

  u skladu sa postojećim propisima koji se odnose na ovu vrstu delatnosti, a zatim i vođenje:

 

  - registar pacijenata sa osnovnim i zakonom zahtevanim podacima o pacijentu i sa dodatnim podacima

  - registar izvršenih pregleda za svaki uređaj

  - registar izdatih Izveštaja o pregledu za svakog pacijenta

  - arhiva pacijenata sa svim podacima o pacijentu, sa njegovim izveštajima o pregledu 

    i sa digitalnim slikama dobijenim sa aparata i uređaja  kao rezultat pregleda

  - dnevnik blagajne ili evidencija dnevnog pazara ostvarenog preko fiskalne kase

  - rokovnik obaveza sa dogovorenim terminima za preglede, sa izvršenim i neizvršenim terminima

  - registar doktora specijalista koji se stalno ili povremeno angažuju na odeljenju

  - registar doktora saradnika (iz drugih ustanova, centara i gradova) 

  - internet i e-mail komunikacija 

  - internet sajt i oglašavanje sa najnovijim informacijama o odeljenju

  - Svakodnevna direktna komunikacija sa strankama-pacijentima i doktorima u odeljenju 

  - Komunikacija sa nadležnim inspekcijama, kontrolama i ostalim republičkim i opštinskim organima

 

Administrator mora odlično poznavati postojeće propise kojima je regulisano obavljanje ove delatnosti. To je stvar koja doktore u pravilu malo zanima i retko se u nju upuštaju, ali operatvno svakodnevno obavljanje ovog posla zahteva dobro poznavanje te materije inače može doći do gubitaka u poslovanju ili kaznenih pa i sudskih mera koje na kraju opet rezultuju gubicima u poslovanju.


PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajt COBA Systems Tim PROGRAMI ZA FISKALNE KASE UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI