IZMENE

 

08.11.2023

C_FK.EXE, C_US.EXE, C_LSEFPDV1.EXE, BAZNE.DLL, BAZNEX.DLL Korekcija naziva meseca kod elektronskih faktura (ispravka zbog korekcije programa za eFakture koju je napravio SEF u oktobru 2023)

.

02.08.2023

Dodat novi program C_COPYFIRME.EXE koji vrši kopiranje izabrane firme-poslovnegodine u drugu zadatu firmu-poslovnugodinu. Koristi se kod pravljenja identične kopije trenutnog stanja knjigovodstva firme, kako bi se podaci u kopiji korigovali, dopunili, doradili... radi formiranja bruto bilansa i drugih izveštaja za banke - kod zahteva za dobijanje kredita.. Koristi se i kod sklanjanja baze podataka firme sa kojom je obustavljen rad u trajnu arhivu.

.

Dodat novi program USER_ON_OFF.EXE kojim se proverava da li je još neki korisnik (user) trenutno u radu sa programom, pre nego što se izvrši: program za kopiranje firme, program za arhiviranje baze podataka ili program za prenos početnog stanja firme u sledeću poslovnu godinu, jer ovi programi zahtevaju da u toku njihovog izvršenja niko ne koristi bazu podataka.

.

Oba ova servisna programa moraju se startovati samostalno iz foldera C:\CSYSTEMS gde se nalaze, jer nisu ugrađeni u glavni meni programskog paketa za knjigovodstvo CSYSTEMS.

 

16.06.2023

Knjiga troškova TROŠKOVI.EXE ima dopunu. Kod upisa fakture troška koja je maloprodajni fiskalni račun, javlja se problem jer je na fiskalnom računu iskazan ukupan iznos računa i iznos PDV-a po opštoj i posebnoj stopi. Nije iskazana PDV osnovica po opštoj i posebnoj stopi. Stoga je u program dodato  Komandno dugme: <Osnovica po pdv iznosu> koje vrši izračunavanje pdv osnovica na osnovu upisanih iznosa pdv-a. Da bi zbr osnovice i pdv iznosa dao isti ukupan iznos prikazan u fiskalnom računu potrebno je korigovati iznos osnovice u parama na gore ili na dole. Iznos pdv-a i ukupan iznos osnovica+pdv moraju biti identični sa iznosima u fiskalnom računu.

 

15.06.2023

DATUM DOKUMENTA I DATUM KNJIŽENJA DOKUMENTA

Datum dokumenta (fakture, kalkulacije i drugih) moguće je upisati u program samo kao datum koji pripada Godini Rada (na primer 2023 poslovnoj godini) za koju se vodi knjigovodstvo.

Ovo je nekada uvedeno kao svojevrsna zaštita korisnika programa od pogrešno upisanih datuma koji ne pripadaju aktuelnoj poslovnoj godini.

Sada je, zbog potreba izmena datuma kod elektronske fakture, dodata mogućnost da ovaj datum može da bude i datum iz protekle poslovne godine (odnosno bilo koji datum).

Program će vam uvek prijavljivati da ste upisali nedozvoljen datum koji ne pripada poslovnoj godini - godini rada, ali će vam dozvoliti da ga ostavite kao takav na vaš zahtev.

Prema tome od danas vi kao korisnik programa lično snosite odgovornost za ispravno ili neispravno upisane datume dokumenata u vaša dokumenta.

Posebno Vodite računa o tome da će većina dokumenata koji se automatski kontiraju i knjiže, biti knjižena u glavnu knjigu na nalog knjiženja koji će imati datum naloga knjiženja isti kao upisani datum dokumenta.

.

02.06.2023

Program C_ARTIKLI1.EXE, C_ARTIKLI.DLL (ZALIHE ARTIKLI OBJEKTA - SPISAK ARTIKALA U OBJEKTU) spisak artikala dopunjen sa opcijama za postavljanje, pregled i štampu liste artikala koji su sa svojom količinom jednaki ili manji od zadatih dozvoljenih minimalnih zaliha.

.

01.06.2023

BAZNE.DLL, BAZNEX.DLL Dodate nove programske funkcije.

.

09.05.2023

Program C_KP.EXE Knjiga dnevnih pazara za robu, proizvode, usluge i komisionu robu iz maloprodaje, korigovana u ažuriranju stanja registra pazara u koloni VRSTA i koloni T i dopunjen help u registru pazara koji objašnjava mehanizam kontiranja pazara.

07.05.2023

Kod knjige troškova C_TROSKOVI.EXE uvedena kontrola datuma naloga knjiženja i datuma fakture jer je praksa pokazala da korisnici u početku nove poslovne godine kao godinu knjiženja i godinu fakture upisuju po navici proteklu godinu, pa se to pogrešno kontira i knjiži.

05.05.2023

Kod eFaktura C_FK.EXE, C_US.EXE, C_FKE.DLL, svaka novootvorena eFaktura po defaultu dobija podešen obračun pdv-a na datum prometa upisan u eFakturu (jer je to najčešći slučaj), a korisnik ga može iz programa zameniti sa datumom izdavanja (datumom slanja eFakture na SEF) ili sa datumom valute (kod avansnog računa)

.

20.04.2023

F A K T U R I S A N J E

Programi za fakturisanje dobara i usluga (fajlovi C_FK.EXE, C_US.EXE, C_FKE.DLL, C_FK.DLL, CSYSTEMS23.DLL) dopunjeni su  kompletnim mehanizmom za kontrolu izdatih-izlaznih eFaktura i izdatih-izlaznih Pojedinačnih evidencija pdv-a:

- kod eFaktura: slanje eFakture na SEF, preuzimanje statusa eFaktura, storniranje eFaktura;

- kod Pojedinačnih evidencija pdv-a: slanje novih evidencija na SEF, korekcija postojećih evidencija na SEF-u, preuzimanje statusa evidencija, poništavanje evidencija.

U spisku faktura treba izabrati fakturu, desnim klikom miša na fakturu otvara se meni sa opcijama koje se odatle startuju. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu.

.

Programski paket CSYSTEMS dopunjen je sa tri nova posebna programa vezana za SEF eFakture i SEF PDV evidencije putem kojih se može raditi sve vezano za eFakture i pdv evidencije bez odlaženja na SEF portal za eFakture i pdv evidencije. Možete ih koristiti, ali to nije obavezno. Uvek možete otići na SEF portal i tamo uraditi iste stvari, ako vam je to lakše. Ovi programi se nalaze pod menijem PDV, pod naslovom SEF eFAKTURE I PDV EVIDENCIJE  OD 2023, pod tačkama 1,2 i 3.

.

 LOKALNI SEF

Dodat je program C_LSEF.EXE  za upravljanje izdatim-izlaznim i primljenim-ulaznim eFakturama, koje ovaj program preuzima sa SEF-a i to sve eFakture ili samo eFakture za zadati period. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u.

.

LOKALNI SEF ZA POJEDINAČNE I ZBIRNE EVIDENCIJE PDVa Dodat je program C_LSEFPDV2.EXE za upravljanje Pojedinačnim evidencijama PDVa, i za upravljanje Zbirnim evidencijama PDVa, a koje ovaj program preuzima sa SEF-a i to sve evidencije ili samo evidencije za zadati period. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u. U ovaj program mogu se ručno, sa tastature i potpuno slobodno, upisivati Pojedinačne i Zbirne PDV evidencije i slati na SEF.

.

LOKALNI SEF ZA POJEDINAČNE EVIDENCIJE PDVa

Dodat je program C_LSEFPDV1.EXE za upravljanje izdatim izlaznim Pojedinačnim evidencijama PDVa koje se rade kao standardne Fakture za dobra i usluge iz knjigovodstvenog programa za fakturisanje, a zatim se tu označavaju kao Pojedinačne PDV evidencije a ne kao eFakture. Ovaj program preuzima te evidencije za zadati period, u svoju bazu podataka, odakle ih šalje na SEF, menja im statuse, koriguje ih i poništava ih.  Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program je vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva, a vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u.

.

.

31.03.2023

C_FKE.DLL eFakture dopuna MERKATOR, DELHAIZE, METRO, VERO, OSTALI, C_CENOVNIK.EXE dopuna, C_RADNICI.EXE dopuna.

.

10.03.2023

eFakture: C_FKE.DLL dorađen program za DELHAIZE i MERKATOR i program za Avansne i Konačne račune.

Zarade: C_ZARADE.EXE dorađen program za pojedinačnu i masovnu štampu Obračuna Zarade i Mesečnih Evidencija o Obračunatim Zaradama na zadati printer ili u PDF fajl.

Glavna Knjiga: C_GK.EXE dorađen program za štampanje Zaključnog Lista - Bruto Bilansa u EXCEL fajl (za revizore) sa posebnim EXCEL fajlom za sva konta i sa posebnim EXCEL fajlom samo za trocifrena konta.

.

26.02.2023

eFakture: C_FKE.DLL Dodata opcija za izdavanje eFaktura Poljoprivrednom Gazdinstvu i Fizičkom Licu koji su registrovani na SEF.

.

23.02.2023

Korisničko Uputstvo za rad sa eFakturama dobija se iz programa za fakturisanje klikom na dugme eFAKTURA, zatim Help, zatim PRIRUČNIK. Možete ga preuzeti i ovde sa

www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA_Help.pdf

.

.

 23.02.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE, CSYSTEMS23.DLL, Fakturisanje:

eFakture u programu za fakturisanje u Spisku Faktura  imaju prikazan STATUS dodeljen od strane SEF-a, koji se može klikom na taster (1)  ili (2) učitati sa SEF-a, da bi se videlo da li je kupac primio, odbio ili prihvatio eFakturu, a može se tastrom (3)  otkazati eFaktura poslata kupcu, a tasterom (4) stornirati eFaktura koju je kupac prihvatio. Tako da za ove operacije korisnik ne mora ulaziti na SEF portal, već ih može izvršavati iz programa.

.

.

19.02.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE, C_FK.EXE Fakturisanje - knjigovodstvene fakture, C_US.EXE Fakturisanje usluga - knjigovodstvene fakture

dodata mogućnost slanja Knjižnog odobrenja i Knjižnog zaduženja za izabranu fakturu iz spiska faktura. Napravite kopiju izabrane fakture pod posebnim brojem i datumom, a zatim u njoj izmenite sadržaj pa je proglasite knjižnim odobrenjem ili zaduženjem i pošaljite je na SEF

                      

 25.01.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE

dodata mogućnost slanja najviše tri PDF priloga uz eFakturu. Prilozi ne smeju da imaju preko 2 MB po prilogu zbog sadašnjeg stanja razvoja na SEF-u

 

15.01.2023

C_GKAA.EXE

Interni obračun plaćanja poljoprivrednicima

Korigovan program za obračun PDV nadoknade za plaćenu nabavku od poljoprivrednika

 

14.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Otklonjen bug kod zahteva za pregled PDF fajla poslate elektronske fakture

 

13.01.2023

C_ZARADA_CROSO.EXE

Plate za KJS budžetske korisnike.

Uveden novi sistem pripreme i slanja XML za plate na Trezor, prema novom softveru koji je uveo Trezor 2023 godine i prema zahtevima trezora u vezi toga.

 

11.01.2023

C_PPE.EXE

Pojedinačna PDV evidencija – slanje na SEF

Uveden novi program za vođenje interne (lokalne) Pojedinačne PDV evidencije i slanje faktura i drugih dokumenata iz te interne Pojedinačne PDV evidencije na externu Pojedinačnu PDV evidenciju – na SEF

 

01.01.2023

C_FKE1.EXE

Lokalni sistem elektronskih faktura

Uveden lokalni manager za elektronsko fakturisanje: preuzimanje izdatih i primljenih eFaktura sa SEF i skladištenje XML i PDF fajlova u lokalnoj bazi podataka. Dodatak uz program za elektronsko faskturisanje C_FKE.DLL koje je stupilo na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023

 

01.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Uveden sistem za elektronsko fakturisanje koji je stupio na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023

.

.

ISPRAVKE U PROGRAMU OD 11.12.2022
Otklonjen bag kod prikaza liste zaliha za period u C_RMFK.EXE
.
Prerađen program za eFakture C_FKE.DLL ubačeni dodatni podaci za MERKATOR, za prodavca IME OVLAŠĆENOG LICA I GLN, za kupca GLN, za mesto isporuke GLN, SUBTIPOVI DOKUMENTA 11 komada, kodovi za datum poreske obaveze 3 komada, šifre plaćanja neograničen broj (ručni upis), ručni upis datuma isporuke - datuma prometa, ručni upis natudžbenice, otpremnice, prijemnice, ugovora, šifra artikla kod prodavca i šifra artikla kod kupca, popust kod svake stavke artikla na dva mesta na početku stavke na ukupnu količinu artikla, na kraju stavke po jedinačnoj ceni artikla - po jedinici mere.
deblokiran rad sa Moj-eRacun
sve testirano i provereno, napisan novi help:
https://www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA1_Help.pdf
https://www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA2_Help.pdf
pa zbog toga prekompajlovani i: C_FKE.EXE, C_FK.EXE, C_US.EXE
.
ISPRAVKE U PROGRAMU OD 27.11.2022 do 01.12.2022
(Prema spisku Miće Bankovića)
.
REGISTAR OSNOVNIH SREDSTAVA
GREŠKA:
- DATUM POČETKA NOVOG OBRAČUNA UVEK JE DATUM POČETKA PRETHODNOG OBRAČUNA
ISPRAVKA:
- DATUM POČETKA NOVOG OBRAČUNA UVEK JE DATUM KRAJA PRETHODNOG OBRAČUNA UVEĆAN ZA 1 DAN
.
INTERNI RAČUN IZ MAGACINA GOTOVIH PROIZVODA
GREŠKA:
- MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PORED PLC (PLANSKE) I PPC (PRODAJNA) CENA
JER AKO NEMA UPISANE PPC PROIZVOĐAČKE PRODAJNE CENE KONTIRANJE I KNJIŽENJE RAZDUŽUJE MAGACIN GP
POGREŠNO:
PO UPISANOJ CENI ZA PRENOS U DRUGI OBJEKAT A NE PO PLANSKOJ CENI UPISANOJ U PRVU STAVKU RMFK.
ISPRAVKA:
- MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PLC (PLANSKA CENA)
- NE MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PPC (PROIZVOĐAČKA PRODAJNA CENA)
.
KALKULACIJA ZA NABAVKU DOBARA OD POLJOPRIVREDNIKA PO POPDV TAČKI 7.1
GREŠKA:
ZA OBJEKTE:
- MAGACIN MATERIJALA M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8
NIJE KONTIRALA I KNJIŽILA NA NALOG GLAVNE KNJIGE
PDV NADOKNADU ZA POLJOPRIVREDNIKA NA KONTO 2897
DOPUNA:
ZA OBJEKTE
- MALOPRODAJA R0
- VELEPRODAJA R1,R2,R3,R4,R5
- MAGACIN MATERIJALA M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8
SADA KONTIRA I KNJIŽI NA NALOG GLAVNE KNJIGE
PDV NADOKNADU ZA POLJOPRIVREDNIKA NA 2897
.
AKO JE KALKULACIJA U VRSTI DOKUMENTA OZNAČENA KAO
* Kalkulisano po primljenoj Fakturi/Računu
TADA SE OVA KALKULACIJA PREUZIMA I ISPRAVNO UPISUJE U PDV EVIDENCIJU
.
INTERNI OBRAČUN PDV NADOKNADE ZA POLJOPRIVREDNIKA C_GKE.EXE
postojalo:
Kalkulacija za nabavku od poljoprivrednika obezbeđuje podatke
- za glavnu knjigu kontiranjem i knjiženjem kalkulacije (postojalo)
- za PDV evidenciju za tačku 7.1 preuzimanjem kalkulacije u PDV evidenciju (postojalo)
.
Izvod poslovne banke obezbeđuje podatke
- za glavnu knjigu kontiranjem i knjiženjem izvoda a izvršeno plaćanje poljoprivredniku (postojalo)
- za PDV evidenciju ništa - mora se ručno knjižiti
DODATO:
- za PDV evidenciju obezbeđeni su podaci
putem dodatnog programa za INTERNI OBRAČUN PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIKU
.
Automatski obračun i upis u pdv evidenciju:
Izvršen je inerni obračun plaćanja naknade i pdv nadoknade poljoprivreniku iz podataka glavne knjige i upisan je u pdv evidenciju primljenih računa sa tri dokumenta:
- dokument internog obračuna za tačku 7.2
- dokument internog obračuna za tačku 7.3
- dokument internog obračuna za tačku 7.4
.
.
01.12.2022
AVANSNI RAČUNI I KONAČNI RAČUN KOJI ISTOVREMENO SADRŽE  STAVKE ZA PRODAJU DOBARA I STAVKE ZA PRODAJU USLUGA
postojalo:
- izrada avansnih računa i konačnog računa samo sa stavkama prodaje dobara
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
- izrada avansnih računa i konačnog računa samo sa stavkama prodaje usluga
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
DOPUNA:
- izrada avansnih računa i konačnog računa koji sadrže u sebi
stavke prodaje dobara i stavke prodaje usluga
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
.
.
15.10.2022 do 05.11.2022
Prerađen ceo program za CRM i serijsko slanje emailova za otvorene stavke kupcima preko google Gmail-a, a putem emailAutoit.exe i eMailConfig.exe programa.

Program je izdvojen iz referata KUP.DBF u C_CRM.EXE i C_CRMDOSIJE.EXE