IZMENE

.

01.06.2023

BAZNE.DLL, BAZNEX.DLL Dodate nove programske funkcije.

.

09.05.2023

Program C_KP.EXE Knjiga dnevnih pazara za robu, proizvode, usluge i komisionu robu iz maloprodaje, korigovana u ažuriranju stanja registra pazara u koloni VRSTA i koloni T i dopunjen help u registru pazara koji objašnjava mehanizam kontiranja pazara.

07.05.2023

Kod knjige troškova C_TROSKOVI.EXE uvedena kontrola datuma naloga knjiženja i datuma fakture jer je praksa pokazala da korisnici u početku nove poslovne godine kao godinu knjiženja i godinu fakture upisuju po navici proteklu godinu, pa se to pogrešno kontira i knjiži.

05.05.2023

Kod eFaktura C_FK.EXE, C_US.EXE, C_FKE.DLL, svaka novootvorena eFaktura po defaultu dobija podešen obračun pdv-a na datum prometa upisan u eFakturu (jer je to najčešći slučaj), a korisnik ga može iz programa zameniti sa datumom izdavanja (datumom slanja eFakture na SEF) ili sa datumom valute (kod avansnog računa)

.

20.04.2023

F A K T U R I S A N J E

Programi za fakturisanje dobara i usluga (fajlovi C_FK.EXE, C_US.EXE, C_FKE.DLL, C_FK.DLL, CSYSTEMS23.DLL) dopunjeni su  kompletnim mehanizmom za kontrolu izdatih-izlaznih eFaktura i izdatih-izlaznih Pojedinačnih evidencija pdv-a:

- kod eFaktura: slanje eFakture na SEF, preuzimanje statusa eFaktura, storniranje eFaktura;

- kod Pojedinačnih evidencija pdv-a: slanje novih evidencija na SEF, korekcija postojećih evidencija na SEF-u, preuzimanje statusa evidencija, poništavanje evidencija.

U spisku faktura treba izabrati fakturu, desnim klikom miša na fakturu otvara se meni sa opcijama koje se odatle startuju. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu.

.

Programski paket CSYSTEMS dopunjen je sa tri nova posebna programa vezana za SEF eFakture i SEF PDV evidencije putem kojih se može raditi sve vezano za eFakture i pdv evidencije bez odlaženja na SEF portal za eFakture i pdv evidencije. Možete ih koristiti, ali to nije obavezno. Uvek možete otići na SEF portal i tamo uraditi iste stvari, ako vam je to lakše. Ovi programi se nalaze pod menijem PDV, pod naslovom SEF eFAKTURE I PDV EVIDENCIJE  OD 2023, pod tačkama 1,2 i 3.

.

 LOKALNI SEF

Dodat je program C_LSEF.EXE  za upravljanje izdatim-izlaznim i primljenim-ulaznim eFakturama, koje ovaj program preuzima sa SEF-a i to sve eFakture ili samo eFakture za zadati period. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u.

.

LOKALNI SEF ZA POJEDINAČNE I ZBIRNE EVIDENCIJE PDVa Dodat je program C_LSEFPDV2.EXE za upravljanje Pojedinačnim evidencijama PDVa, i za upravljanje Zbirnim evidencijama PDVa, a koje ovaj program preuzima sa SEF-a i to sve evidencije ili samo evidencije za zadati period. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u. U ovaj program mogu se ručno, sa tastature i potpuno slobodno, upisivati Pojedinačne i Zbirne PDV evidencije i slati na SEF.

.

LOKALNI SEF ZA POJEDINAČNE EVIDENCIJE PDVa

Dodat je program C_LSEFPDV1.EXE za upravljanje izdatim izlaznim Pojedinačnim evidencijama PDVa koje se rade kao standardne Fakture za dobra i usluge iz knjigovodstvenog programa za fakturisanje, a zatim se tu označavaju kao Pojedinačne PDV evidencije a ne kao eFakture. Ovaj program preuzima te evidencije za zadati period, u svoju bazu podataka, odakle ih šalje na SEF, menja im statuse, koriguje ih i poništava ih.  Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program je vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva, a vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u.

.

.

31.03.2023

C_FKE.DLL eFakture dopuna MERKATOR, DELHAIZE, METRO, VERO, OSTALI, C_CENOVNIK.EXE dopuna, C_RADNICI.EXE dopuna.

.

10.03.2023

eFakture: C_FKE.DLL dorađen program za DELHAIZE i MERKATOR i program za Avansne i Konačne račune.

Zarade: C_ZARADE.EXE dorađen program za pojedinačnu i masovnu štampu Obračuna Zarade i Mesečnih Evidencija o Obračunatim Zaradama na zadati printer ili u PDF fajl.

Glavna Knjiga: C_GK.EXE dorađen program za štampanje Zaključnog Lista - Bruto Bilansa u EXCEL fajl (za revizore) sa posebnim EXCEL fajlom za sva konta i sa posebnim EXCEL fajlom samo za trocifrena konta.

.

26.02.2023

eFakture: C_FKE.DLL Dodata opcija za izdavanje eFaktura Poljoprivrednom Gazdinstvu i Fizičkom Licu koji su registrovani na SEF.

.

23.02.2023

Korisničko Uputstvo za rad sa eFakturama dobija se iz programa za fakturisanje klikom na dugme eFAKTURA, zatim Help, zatim PRIRUČNIK. Možete ga preuzeti i ovde sa

www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA_Help.pdf

.

.

 23.02.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE, CSYSTEMS23.DLL, Fakturisanje:

eFakture u programu za fakturisanje u Spisku Faktura  imaju prikazan STATUS dodeljen od strane SEF-a, koji se može klikom na taster (1)  ili (2) učitati sa SEF-a, da bi se videlo da li je kupac primio, odbio ili prihvatio eFakturu, a može se tastrom (3)  otkazati eFaktura poslata kupcu, a tasterom (4) stornirati eFaktura koju je kupac prihvatio. Tako da za ove operacije korisnik ne mora ulaziti na SEF portal, već ih može izvršavati iz programa.

.

.

19.02.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE, C_FK.EXE Fakturisanje - knjigovodstvene fakture, C_US.EXE Fakturisanje usluga - knjigovodstvene fakture

dodata mogućnost slanja Knjižnog odobrenja i Knjižnog zaduženja za izabranu fakturu iz spiska faktura. Napravite kopiju izabrane fakture pod posebnim brojem i datumom, a zatim u njoj izmenite sadržaj pa je proglasite knjižnim odobrenjem ili zaduženjem i pošaljite je na SEF

                      

 25.01.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE

dodata mogućnost slanja najviše tri PDF priloga uz eFakturu. Prilozi ne smeju da imaju preko 2 MB po prilogu zbog sadašnjeg stanja razvoja na SEF-u

 

15.01.2023

C_GKAA.EXE

Interni obračun plaćanja poljoprivrednicima

Korigovan program za obračun PDV nadoknade za plaćenu nabavku od poljoprivrednika

 

14.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Otklonjen bug kod zahteva za pregled PDF fajla poslate elektronske fakture

 

13.01.2023

C_ZARADA_CROSO.EXE

Plate za KJS budžetske korisnike.

Uveden novi sistem pripreme i slanja XML za plate na Trezor, prema novom softveru koji je uveo Trezor 2023 godine i prema zahtevima trezora u vezi toga.

 

11.01.2023

C_PPE.EXE

Pojedinačna PDV evidencija – slanje na SEF

Uveden novi program za vođenje interne (lokalne) Pojedinačne PDV evidencije i slanje faktura i drugih dokumenata iz te interne Pojedinačne PDV evidencije na externu Pojedinačnu PDV evidenciju – na SEF

 

01.01.2023

C_FKE1.EXE

Lokalni sistem elektronskih faktura

Uveden lokalni manager za elektronsko fakturisanje: preuzimanje izdatih i primljenih eFaktura sa SEF i skladištenje XML i PDF fajlova u lokalnoj bazi podataka. Dodatak uz program za elektronsko faskturisanje C_FKE.DLL koje je stupilo na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023

 

01.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Uveden sistem za elektronsko fakturisanje koji je stupio na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023

.

.

ISPRAVKE U PROGRAMU OD 11.12.2022
Otklonjen bag kod prikaza liste zaliha za period u C_RMFK.EXE
.
Prerađen program za eFakture C_FKE.DLL ubačeni dodatni podaci za MERKATOR, za prodavca IME OVLAŠĆENOG LICA I GLN, za kupca GLN, za mesto isporuke GLN, SUBTIPOVI DOKUMENTA 11 komada, kodovi za datum poreske obaveze 3 komada, šifre plaćanja neograničen broj (ručni upis), ručni upis datuma isporuke - datuma prometa, ručni upis natudžbenice, otpremnice, prijemnice, ugovora, šifra artikla kod prodavca i šifra artikla kod kupca, popust kod svake stavke artikla na dva mesta na početku stavke na ukupnu količinu artikla, na kraju stavke po jedinačnoj ceni artikla - po jedinici mere.
deblokiran rad sa Moj-eRacun
sve testirano i provereno, napisan novi help:
https://www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA1_Help.pdf
https://www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA2_Help.pdf
pa zbog toga prekompajlovani i: C_FKE.EXE, C_FK.EXE, C_US.EXE
.
ISPRAVKE U PROGRAMU OD 27.11.2022 do 01.12.2022
(Prema spisku Miće Bankovića)
.
REGISTAR OSNOVNIH SREDSTAVA
GREŠKA:
- DATUM POČETKA NOVOG OBRAČUNA UVEK JE DATUM POČETKA PRETHODNOG OBRAČUNA
ISPRAVKA:
- DATUM POČETKA NOVOG OBRAČUNA UVEK JE DATUM KRAJA PRETHODNOG OBRAČUNA UVEĆAN ZA 1 DAN
.
INTERNI RAČUN IZ MAGACINA GOTOVIH PROIZVODA
GREŠKA:
- MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PORED PLC (PLANSKE) I PPC (PRODAJNA) CENA
JER AKO NEMA UPISANE PPC PROIZVOĐAČKE PRODAJNE CENE KONTIRANJE I KNJIŽENJE RAZDUŽUJE MAGACIN GP
POGREŠNO:
PO UPISANOJ CENI ZA PRENOS U DRUGI OBJEKAT A NE PO PLANSKOJ CENI UPISANOJ U PRVU STAVKU RMFK.
ISPRAVKA:
- MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PLC (PLANSKA CENA)
- NE MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PPC (PROIZVOĐAČKA PRODAJNA CENA)
.
KALKULACIJA ZA NABAVKU DOBARA OD POLJOPRIVREDNIKA PO POPDV TAČKI 7.1
GREŠKA:
ZA OBJEKTE:
- MAGACIN MATERIJALA M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8
NIJE KONTIRALA I KNJIŽILA NA NALOG GLAVNE KNJIGE
PDV NADOKNADU ZA POLJOPRIVREDNIKA NA KONTO 2897
DOPUNA:
ZA OBJEKTE
- MALOPRODAJA R0
- VELEPRODAJA R1,R2,R3,R4,R5
- MAGACIN MATERIJALA M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8
SADA KONTIRA I KNJIŽI NA NALOG GLAVNE KNJIGE
PDV NADOKNADU ZA POLJOPRIVREDNIKA NA 2897
.
AKO JE KALKULACIJA U VRSTI DOKUMENTA OZNAČENA KAO
* Kalkulisano po primljenoj Fakturi/Računu
TADA SE OVA KALKULACIJA PREUZIMA I ISPRAVNO UPISUJE U PDV EVIDENCIJU
.
INTERNI OBRAČUN PDV NADOKNADE ZA POLJOPRIVREDNIKA C_GKE.EXE
postojalo:
Kalkulacija za nabavku od poljoprivrednika obezbeđuje podatke
- za glavnu knjigu kontiranjem i knjiženjem kalkulacije (postojalo)
- za PDV evidenciju za tačku 7.1 preuzimanjem kalkulacije u PDV evidenciju (postojalo)
.
Izvod poslovne banke obezbeđuje podatke
- za glavnu knjigu kontiranjem i knjiženjem izvoda a izvršeno plaćanje poljoprivredniku (postojalo)
- za PDV evidenciju ništa - mora se ručno knjižiti
DODATO:
- za PDV evidenciju obezbeđeni su podaci
putem dodatnog programa za INTERNI OBRAČUN PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIKU
.
Automatski obračun i upis u pdv evidenciju:
Izvršen je inerni obračun plaćanja naknade i pdv nadoknade poljoprivreniku iz podataka glavne knjige i upisan je u pdv evidenciju primljenih računa sa tri dokumenta:
- dokument internog obračuna za tačku 7.2
- dokument internog obračuna za tačku 7.3
- dokument internog obračuna za tačku 7.4
.
.
01.12.2022
AVANSNI RAČUNI I KONAČNI RAČUN KOJI ISTOVREMENO SADRŽE  STAVKE ZA PRODAJU DOBARA I STAVKE ZA PRODAJU USLUGA
postojalo:
- izrada avansnih računa i konačnog računa samo sa stavkama prodaje dobara
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
- izrada avansnih računa i konačnog računa samo sa stavkama prodaje usluga
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
DOPUNA:
- izrada avansnih računa i konačnog računa koji sadrže u sebi
stavke prodaje dobara i stavke prodaje usluga
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
.
.
15.10.2022 do 05.11.2022
Prerađen ceo program za CRM i serijsko slanje emailova za otvorene stavke kupcima preko google Gmail-a, a putem emailAutoit.exe i eMailConfig.exe programa.

Program je izdvojen iz referata KUP.DBF u C_CRM.EXE i C_CRMDOSIJE.EXE