CSYSTEMSLOGO.png

 COBA Systems oficijelni sajt

 

1.UGOVOR

2. UGOVORNI USLOVI KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SOFTVERA COBA Systems

3. LICENCNI NAJAM SOFTVERA COBA Systems

4. UGOVOR LICENCA

5. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT  

6. Firma COBA Systems

 

PROGRAME COBA Systems MOŽETE KUPITI ILI IZNAJMITI ILI DOBITI

 

KUPOVINA ILI NAJAM ILI BESPLATNO PREUZIMANJE COBA Systems SOFTVERA

Ako razmišljate o COBA Systems knjigovodstvenom softveru koji je prikazan i dat za preuzimanje radi probe i testiranja na sajtu www.cobasystems.com taj softver se može kupiti u trajno vlasništvo a može se i iznajmiti za poslovnu godinu, osim onog softvera koji je eksplicitno deklarisan kao free open source software i koji se može  preuzeti i koristiti bez ikakve nadoknade i plaćanja. Pod kojim uslovima i po kojim cenama se softver može kupiti objašnjeno je u sledećih 6 dokumenata.

 

1. UGOVOR

1. Kupac

kao naručilac COBA Systems Softvera - CSYSTEMS™ i naručilac poslova održavanja ovog programa (u daljem tekstu Naručilac)  

 

______________________________________________________________________________  i

 

 2. Autor i proizvođač Softvera firma SLOBODAN STANOJEVIĆ PR IZRADA SOFTVERA COBA SYSTEMS NEGOTIN, Srbe Jovanovića 1/10 19300 Negotin, MB:55667977 PIB:102432867 (zastupnik i odgovorno lice, vlasnik Slobodan Stanojević) kao izvršilac poslova izrade i održavanja Softvera CSYSTEMS™ Poslovnog i knjigovodstvenog programskog paketa programa (u daljem tekstu izvršilac), zaključili su
 

dana __________________ u mestu  ________________________________________________

 

UGOVOR

O IZRADI, ISPORUCI, KORIŠĆENJU I ODRŽAVANJU COBA Systems CSYSTEMS™ SOFTVERA

 

PRAVA I OGRANIČENJA ZA NARUČIOCA

 

 Član 1.

 

Naručilac - korisnik poslovno knjigovodstvenog programskog paketa CSYSTEMS. (u daljem tekstu program) ima pravo korišćenja programa na neograničenom broju umreženih računara, sa jednom serverskom bazom podataka  njegove firme za koju firmu mu je izdata licenca i na koju je registrovan  program. Za Agencijsko vođenje knjigovodstva, za svaku firmu klijenta ima pravo na dodatnu bazu podataka uz jednu licencu dobijenu  za  knjigovodstvenu  agenciju,  a  u  svemu  prema  dokumentu:  UGOVORNI  USLOVI  KORIŠĆENJA  I ODRŽAVANJA SOFTVERA COBA Systems koji je sastavni deo ovog ugovora. U cenu programa nije uračunata licenca za korišćenje Windows operativnog sistema koji je neophodan za rad programa a kupuje ga Naručilac.

 

 Član 2.

 

Naručilac - korisnik prihvata obavezu da ovaj program ne može umnožavati, kopirati i ustupati drugim pravnim ili fizičkim licima na korišćenje. Ukoliko naručilac - korisnik prekrši odredbu iz stava 1. ovog člana, izvršilac ima pravo naknade štete, u visini od 100 evra za svaki započeti mesec od dana kada je prekršio ovu odredbu.

 

IZRADA I ISPORUKA PROGRAMA I TEHNIČKA PODRŠKA

 

 Član 3.

 

Izvršilac se obavezuje da proizvede i isporuči program u roku od 10 dana od momenta uplate Naručioca i da obezbedi kontinuirano održavanje programa, davanjem tehničke podrške. 

Tehnička podrška podrazumeva sledeće poslove: na zahtev naručioca, usklađivanje programa sa promenama propisa od strane države ; pružanje svih raspoloživih uputstava za rad sa programom; obuka korisnika; otklanjanje grešaka opaženih tokom eksploatacije ili nastalih usled rukovanja programskim paketom mimo propisanih procedura; slanje Naručiocu novih verzija programa; besplatno otvaranje nove poslovne godine; davanje saveta, usmenih i pismenih uputstava; predlaganje novih rešenja za sistemsko okruženje u cilju efikasnijeg funkcionisanja sistema; vraćanje

podataka iz arhive, u slučaju potrebe.

 

NAČINI PRUŽANJA TEHNIČKE PODRŠKE

 

 Član 4.

 

Poslove tehničke podrške iz člana 3. ovog Ugovora izvršilac će pružati naručiocu putem telefona, putem modemske komunikacije, e-mailom, diskusionom grupom na internetu kao i neposrednim kontaktom sa naručiocem i njegovim ovlašćenim  radnicima.  Tehnička  podrška  se  pruža  u  svemu  prema  dokumentu  i  po  cenama  iz  dokumenta: UGOVORNI USLOVI KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SOFTVERA COBA Systems.

 

OBAVEZA ARHIVIRANJA PODATAKA

 

Član 5.

 

Naručilac se obavezuje da periodično vrši arhiviranje baze podataka na eksterne nosioce podataka (CD/DVD optičke diskove, USB fleš memorijske diskove, HDD diskove i ostalo) u periodu koji naručilac sam proceni za potreban, a u zavisnosti od obima posla, i to pomoću za to specijalizovanih Windows alata koji su sastavni deo OS Windows. Obaveza arhiviranja i čuvanja podataka koji se formiraju i obrađuju programom, a koji su vlasništvo naručioca, nije obaveza Izvršioca već obaveza Naručioca.

 

 

OSTALO

 

Član 6.

 

Ugovor se zaključuje na neograničeno vreme korišćenja programa. Naručilac u svakom trenutku može da raskine ugovor, s tim da je dužan da izmiri sve obaveze nastale do datuma raskida ugovora.

Sva sporna pitanja stranke će rešavati sporazumom. U slučaju spora ugovara se nadležnost Suda u mestu sedišta firme Naručioca.

 

Član 7.

 

Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) identična primerka, od kojih svaka strana zadržava po dva primerka. 

Prilog uz ugovor: UGOVORNI USLOVI KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SOFTVERA COBA Systems.

 

 

 Za Izvršioca (identifikaciona oznaka):                                                                                                                Za naručioca:

 

 POTPIS1.png

 

 

2. UGOVORNI USLOVI KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA SOFTVERA COBA Systems

 

1. SOFTVER COBA systems se iznajmljuje

 

1.1. Zakupac ili Korisnik programa iznajmljuje aktuelnu verziju programa - softvera na ugovoreni vremenski period od jedne ili više poslovnih godina i za taj period dobija Licencu za rad i ključ za registrovanje programa. Najam programa vrši se na osnovu Ugovora-Licence ugrađenog u punom tekstu u sam program ili na osnovu posebnog Ugovora  o  Izradi  računovodstvenog  i  poslovnog  softvera  i  na  osnovu  ovih  Ugovornih  uslova  korišćenja  i održavanja softvera COBA Systems koji su Sastavni deo tog Ugovora.

 

1.2. Cena godišnjeg najma odnosno godišnje licence je data u cenovniku ili je ova cena korigovana za posebno ugovoreni rabat, a plaća se ukupan iznos do kraja februara licencirane poslovne godine.

 

1.3. U Cenu je uključena puna tehnička i savetodavna pomoć preko interneta, meila, telefonom u radno vreme, i ličnim kontaktima u firmi COBA Systems i u firmi Korisnika. U cenu ne ulaze i posebno se plaćaju, prema važećim propisima i normativima, putni troškovi i dnevnice, kada se na zahtev korisnika zbog konsultacija, instalacije softvera, intervencije  na bazi podataka i na računarskom sistemu, zbog obuke operatera i slično, poslovi obavljaju u firmi korisnika.

 

1.4. U Cenu je uključena isporuka korisniku svake nove verzije programa koja se objavi u toku poslovne godine sa izmenama  nastalim  zbog  promena  propisa, zbog eventualno otkrivenih  i ispravljenih greški  u programima,  zbog redovne dopune, nadgradnje i usavršavanja programa. Korisnik je u obavezi da svoju staru verziju softvera zameni dobijenom novom verzijom kako bi na dalje mogla da mu se pruža redovna tehnička i ostala pomoć.

 

1.5. Registrovanom Korisniku sa plaćenom licencom, za naručene dopune i izmene softvera radi obavljanja nekih specifičnih poslova, biće po njegovom zahtevu i po posebno ugovorenoj dodatnoj ceni te izmene izvršene najkasnije u roku od 60 dana. Registrovanom korisniku koji sa drugog softvera prelazi na softver COBA Systems i obezbedi i dostavi podatke iz tog softvera, biće besplatno prevedeni podaci iz tog softvera i preneti u softver COBA Systems, osim ako podaci u tom drugom softveru nisu kriptovani i zaključani.

 

2. Softver COBA Systems se kupuje

 

2.1 Kupac ili Korisnik programa kupuje aktuelnu verziju programa - softvera na neograničen vremenski period i  dobija trajnu Licencu za rad i ključ za registrovanje programa na podatke firme kupca.  Kupovina programa vrši se na osnovu Ugovora-Licence ugrađenog u punom tekstu u sam program ili na osnovu posebnog Ugovora o Izradi  računovodstvenog  i  poslovnog  softvera  i  na  osnovu  ovih  Ugovornih  uslova  korišćenja  i  održavanja softvera COBA Systems koji su Sastavni deo tog Ugovora.

 

2.2. Cena kupovine softvera je data u cenovniku ili je ova cena korigovana za posebno ugovoreni rabat i plaća se ukupan iznos avansno. Kod izmene podataka firme (adresa, mesto, tekući račun...) kupac dobija novu trajnu licencu uz doplatu od 30 €. Kod promene firme (gašenje stare firme i registrovanje nove - promena PIB-a) dobija novu trajnu licencu uz doplatu od 30 €.

 

2.3. Svi ostali uslovi identični su sa uslovima datim u tačkama 1.3, 1.4 i 1.5

 

3. Rad u lokalu i rad u mreži

 

3.1. Softver COBA Systems može da radi u mreži kao Klijent-Server softver, a može da radi na jednom lokalnom računaru  kao  lokalni  softver.  To  je jedan  isti  softver  i svaki Zakupac,  Kupac  i Korisnik ima obe  mogućnosti na raspolaganju. Kada radi u mreži kao Klijent-Server softver, tada  nema ograničenja od strane firme COBA Systems na broj računara ili na broj pristupa serveru od strane klijenata i slično. Ograničenja su samo ona koja ima korisnikov računarski sitem. U ovom slučaju troškovi kupovine servera baze podataka: softvera Advantage Database Server  firme Sybase USA, padaju na teret korisnika. Ako korisnik radi sa najviše 5 računara u mreži tada se može koristiti

besplatni server baze podataka: Advantage Local Server firme Sybase USA.

 

 

POTPIS1.png

 

 

 3. LICENCNI NAJAM SOFTVERA COBA Systems

 

 

COBA Systems Poslovni softver (programe) možete ili kupiti u trajno vlasništvo (fiksna kupovina) ili

iznajmiti uz datu licencu za jednu ili više poslovnih godina (licencni najam). 

 

Iznajmljivanje  programa  prema  datoj  licenci  obavlja  se  ili  prema  Posebnom  ugovoru  UGOVOR  O  IZRADI, ISPORUCI,KORIŠĆENJU I ODRŽAVANJU COBA Systems CSYSTEMS™ SOFTVERA i ugovornim uslovima uz taj ugovor  UGOVORNI  USLOVI  KORIŠĆENJA  I  ODRŽAVANJA  SOFTVERA  COBA  Systems koji su dati pod brojem 1 i 2,  ili  prema  Ugovoru-licenci UGOVOR-LICENCA koji je ugrađen, kao sastavni deo Softvera, u COBA Systems Softver kao elektronski dokument, a koji je dat  u produžetku ovog dokumenta pod brojem 4. i 5.

 

Licensing Policy 

 

Mi želimo da izgradimo čvrste i dugoročne poslovne veze

COBA  Systems  proizvodi su  dizajnirani  za  rad  JEDNOG  računovodje  ili  knjigovođe  na  poslovima  profesionalnog račcunovodstva za jednu ili više firmi klijenata (agencije za knjigovodstvo) i prilagođeni su uslovima poslovanja u kojima se od sofisticirane poslovne aplikacije zahteva da bude više od samo "dobrog" alata. Razvoj i dorada ovih

programa (poslovnih aplikacija) je dug i trajan proces, jer se propisi stalno menjaju i dograđuju kroz vreme i u zahtevu sa novonastalim privrednim i političkim okruženjem. Zato se i ovaj softverski proizvod razvija i dograđuje svakog meseca i svake godine u skladu sa zahtevima i primedbama korisnika i kupaca, i to se naziva "životnim krugom razvoja softvera". Ovaj softverski projekat urađen je uz punu integraciju i kooperaciju sa korisnicima a u cilju profesionalnog obavljanja posla po sistemu:  lako, brzo i tačno. To je jedino ispravno i obostrano korisno poslovno partnerstvo i čvrsta poslovna veza.

 

Mi ne želimo nezadovoljne korisnike našeg softvera

Kada  posvetite  godine,  pa  čak  i  decenije  kreiranju  i  usavršavanju  aplikacija,  ono  što  najviše  hoćete  od  njih  je pouzdanost. Ne želite da vaši korisnici imaju problema bilo kakve vrste zbog softverskog alata koji koriste. Ne želite da se bilo koja firma odrekne vaših alata kao nečeg nepouzdanog i obustavi rad sa njima. Udruživanje u Tim je strategija uspeha. U  firmi  COBA  Systems,  profesionalni  programeri  su ujedno i profesionalni računovođe koji shvataju  da  imaju  posla  sa  kolegama profesionalnim  računovođama  koji  poznaju svoj posao. Mi smo mnogo više od izdavača softvera.

 

Mi znamo da morate računati na nas jer pravimo odličan alat za Vas

Naš razvoj je baziran na timskom pristupu. Mi vam pomažemo da postignete uspeh u vašem poslu. Kada uspete, mi

takođe imamo koristi od toga. Veće su mogućnosti za postizanje uspeha ako ne morate da sve sami radite već  umesto vas rade naši programi. Vi se možete usredsrediti na vašu poslovnu logiku, a detalje i naporni fizički posao ostavite za COBA Systems programe. Mi obavljamo implementaciju i pružamo vam pravu tehnologiju za uspešno poslovanje i vašu dobit

 

Specijalni uslovi licenciranja

Ako cenite našu tehnologiju, onda je vreme da razgovarate sa nama. Ozbiljni smo u tome i iskreno se zalažemo za timski  rad.  Kontaktirajte  COBA  Systems  (cobasystems@gmail.com)  i  dogovorimo  se  oko  Specijalnih  uslova

icenciranja.

 

Zašto Softverske licence?

 Naša poslovna strategija promoviše sigurnost, stabilnost i istrajnost. Kada razmislite o tome, shvatite da ova poslovna strategija ima dobrog poslovnog smisla za obe strane. Mi vam dajemo savremene i sa tekućim propisima usklađene, jako povoljne po ceni godišnje alate za računovodstvo koji su u punoj funkcionalnosti. Vi ne morate da se obavezujete prema nama za sledeće godine dok ne steknete poverenje radeći cele godine sa našim alatima. Ako nastavimo saradnju, sledeća poslovna godina mora se platiti i licencirati. A kako vaša poslovna osnova raste koristeći našu softversku  tehnologiju,  takođe  rastemo  i  mi.  Kada  razmislite  o  našoj  ceni  odnosno  o  vašim  troškovima  za  tu tehnologiju, shvatićete da su krajnje razumni. 

 

Uslovi licenciranja

 Svake poslovne godine izdaje se licenca za tu poslovnu godinu za kompletan programski paket uzet pod licencni najam.  Da  li  želite  da  izgradite  strategijsko  partnerstvo  koje  će  vam  dugoročno  koristiti  dok  vam istovremeno omogućava nesmetan dalji lični razvoj? To je način rada firme COBA Systems.

 

POTPIS1.png

 

 

 

 

 

 

4. UGOVOR LICENCA

 

PROGRAMSKI PAKET CSYSTEMS™ firme COBA Systems Software RAČUNOVODSTVENI, KNJIGOVODSTVENI I POSLOVNI PROGRAMI

Sledeci Ugovor - Licenca odnosi se na svaki pojedinačni program koji se nalazi u programskom paketu i čini sastavni deo paketa.

 

UGOVOR-LICENCA

FIRME: COBA Systems i vlasnika STANOJEVIĆ M. SLOBODANA iz Negotina, autora računarskog programa - softvera, za korišćenje ovog softvera

OVO JE LEGALNI DOKUMENT I PREDSTAVLJA UGOVOR IZMEĐU KRAJNJEG KORISNIKA SOFTVERA I AUTORA I NJEGOVE FIRME KAO VLASNIKA SOFTVERA. UČITAVANJEM OVOG SOFTVERA U RAČUNAR, PRIZNAJETE SVE ODREDBE UGOVORA, TO JEST STIČETE PRAVO NA KORIŠĆENJE SOFTVERA, OGRANIČENU GARANCIJU I PODRŠKU AUTORA I NJEGOVE FIRME ZA RAD SA ISTIM SOFTVEROM. AKO SE NE SLAŽETE SA ONIM ŠTO STOJI U OVOM UGOVORU NE INSTALIRAJTE OVAJ SOFTVER U RAČUNAR, ILI GA IZ RAČUNARA OBRIŠITE AKO JE VEĆ TAMO INSTALIRAN.

 

    1. DAVANJE PRAVA

    Autor softvera i njegova firma ne prodaju ovaj softver već daju pravo na njegovo korišćenje na jednom računaru (sa jednim CPU) na jednoj lokaciji sve dok se pridržavate odredbi ovog ugovora.

    Ako je računar na kome se koristi ovaj softver deo višekorisničkog ili milti-user sistema, licenca pokriva sve korisnike i nije potrebna nikakva novčana naknada.

    2. VLASNIŠTVO SOFTVERA

    Po Ugovoru vi posedujete fizički medijum na kome je softver, odnosno diskete, diskove, trake i slično, sa programima koji se nalaze u paketu, i imate pravo da taj softver koristite, ali autor i njegova firma uvek zadržavaju pravo vlasništva na ovom softveru i nazivu ovog softvera.

    Ovim ugovorom se ne prodaju nikakva prava za distribuiranje, preprodaju, ispravke i dorade ovog softvera.

    3. OGRNIČENJA ZA KOPIRANJE

    Ovaj softver i sav materijal u paketu (na papiru, na CD ROM disku, na ostalim računarskim medijima) je zaštićen.

    Neautorizovano kopiranje softvera, uključivanje softvera uz neki drugi materijal (uz drugi - tuđi softver - kao njegov sastavni deo) kao i kopiranje pisanog materijala, je strogo zabranjeno.

    Za sticanje ovakvih prava morate imati pismeno ovlašćenje autora.

    4. OGRANIČENJA ZA KORISNIKA

    Po ugovoru možete fizički preneti softver iz jednog računara u drugi, što podrazumeva softver samo u jednom računaru. Ne smete putem elektronske pošte ili preko mreže distribuirati softver.

    Nemate pravo distribucije softvera i njemu pridruženog pisanog materijala.

   Ne smete modifikovati, prevoditi, prilagođavati, disasemblirati softver i ne smete praviti nikakav sličan softver u onoj meri da je sličnost uočljiva (klonirani softver). Ovo se može raditi samo uz pismenu saglasnost autora.

 

    5. OGRANIČENJA U PRENOSU PRAVA

    Sva prava korišćenja softvera data ovim Ugovorom stičete samo vi i ne možete ih preneti na drugoga bez pismene saglasnosti autora.

    6. RASKID UGOVORA

    Ovaj Ugovor važi sve dok se ne raskine.

   Ugovor se raskida tako što ćete uništiti originalne diskove, diskete, i ostale medije nosioce softvera, kao i sav pisani materijal koji ste dobili u paketu uz softver, i što ćete ovaj softver obrisati iz vaseg računara, i što ćete o tome obavestiti autora i njegovu firmu.

    7. PRAVO NA BUDUĆE NOVE USAVRŠENE VERZIJE SOFTVERA

    S vremena na vreme će autor softvera i njegova firma vršiti dopune softvera, a na osnovu primedbi, predloga i zahteva korisnika, i staviće te usavršene verzije softvera licenciranim korisnicima na raspolaganje.

    Licencirani korisnici su oni korisnici koji su prijavljeni autoru softvera i njegovoj firmi preko registracione kartice.

    Licencirani korisnici stiču pravo na pomoć putem telefona, internet mreže, pošte, ili lične intervencije autora i radnika njegove firme, ako to nije na drugi način regulisano u materijalima u softverskom paketu. Ovo pravo traje 12 meseci od dana kupovine prava korišćenja ovog softvera, i to u dane i vreme  o čemu će korisnik biti obavešten od strane autora i njegove firme odmah po prijemu registracione kartice korisnika.

    8. GARANCIJE

     SOFTVER I SAV PRIDRUŽENI MATERIJAL SE ISPORUČUJE "KAKAV JESTE" BEZ IKAKVE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. AUTOR I NJEGOVA FIRMA NE GARANTUJU I NE SNOSE NIKAKAV RIZIK U VEZI KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA I REZULTATA KOJI ON DAJE. ZA TAČNOST SVIH PODATAKA I ISPRAVNU PRIMENU NAČINA RADA SOFTVERA I NJEGOVE REZULTATE ODGOVORNI STE SAMO VI KAO KORISNIK SOFTVERA.

     U SLUČAJU FIZIČKOG OŠTEĆENJA ORIGINALNOG NOSIOCA SOFTVERA U PAKETU U KOME JE KUPLJEN, AUTOR I NJEGOVA FIRMA IZVRŠIĆE ZAMENU. PRIJAVA OSTEĆENJA PRIHVATA SE AKO JE POSLATA AUTORU I NJEGOVOJ FIRMI ZAJEDNO SA OŠTECENIM NOSIOCEM SOFTVERA U ROKU OD 30 DANA OD DANA KUPOVINE.

     NI AUTOR SOFTVERA NI NJEGOVA FIRMA NITI BILO KO, NE SNOSE ODGOVORNOST, NI DIREKTNO NI INDIREKTNO, UKOLIKO DOĐE DO GUBLJENJA PROFITA, POGREŠNOG TUMAČENJA POSLOVANJA, GUBLJENJA POSLOVNIH INFORMACIJA I SLIČNO, A PRI NESTRUČNOM I NESAVESNOM RADU SA OVIM SOFTVEROM.

    9. AUTORSKA PRAVA

    OVAJ SOFTVER PODLEŽE AUTORSKIM PRAVIMA PO ZAKONU O AUTORSKOM PRAVU Sluzbeni list SFRJ broj 19/78, 24/86, 21/90), kao i svim daljim izmenama ovog zakona.

   10. ZAVRŠNE ODREDBE

   INSTALIRANJEM OVOG SOFTVERA U SVOJ RAČUNAR KUPAC I KORISNIK SOFTVERA IZJAVLJUJE DA PRIHVATA BEZ POGOVORA SVE ODREDBE OVOG UGOVORA - LICENCE ZA KORIŠĆENJE OVOG SOFTVERA, KAO I OBAVEZU KUPOVINE PRAVA KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA

 

 

5. SOFTWARE LICENSE AGREEMENT  

LICENCA:

 PROGRAM je SLOBODAN (freeware), ali nije besplatan za poslovnu upotrebu. Za poslovnu upotrebu kojom se ostvaruje dobit PROGRAM se registruje (licencira) i plaća se ugovorena godišnja naknada po cenovniku datom na sajtu www.cobasystems.com. Registrovani Korisnik može distribuirati ovaj PROGRAM kako god hoće, i može iskoristiti PROGRAM da napravi neograničeni broj baza podataka za neograničen broj firmi klijenata, ali ne sme menjati ovaj PROGRAM u bilo kom pogledu, uključujući EXE, DLL, CHM, HLP, DOC i TXT fajlove.

 PROGRAM se distribuira "kakav jeste". Nikakva garancija bilo kakve vrste nije podržana ili implicirana. Registrovani korisnik ga koristi na lični rizik. Autor neće biti odgovoran za bilo kakve gubitke podataka, oštećenja, gubitke profita ili bilo kakve druge gubitke, prilikom korišćenja ovog softvera ili pogrešnog korišćenja ovog softvera.

 Ovim ste licencirani da pravite neograničen broj kopija ovog slobodnog softvera i dokumentacije. Kopiju softvera možete da date bilo kome ili da distribuirate slobodnu verziju softvera ne obezbedjujući bilo kakvu novčanu naknadu. Ne smete ni u kom pogledu menjati fajlove ovog softverskog paketa ROGRAMA.

 Sva prava na PROGRAMU su ekskluzivno vlasništvo firme COBA Systems, odnosno autora programa Stanojević M. Slobodana.

Instaliranje i korišćenje PROGRAMA sa vaše strane, znači da se prihvataju svi uslovi iz ove licence. Ako se ne slažete sa ovim uslovima morate ukloniti ROGRAM iz vaših računara i prestati da ga koristite.

 

6. Firma COBA Systems

 

COBA Systems

Slobodan Stanojević PR Izrada Softvera COBA Systems Negotin

 

Office: Srbe Jovanovića 1/10

19300 Negotin, Srbija

telefon: 019 542 070

 

 

Matični broj  55667977,

šifra delatnosti  6201 računarsko programiranje,

PIB 102432867

Osnivač: Stanojević Slobodan Coba, Srbe Jovanovića 1/10, 19300 Negotin, 064 218 5522

 

cobasystems@gmail.com

cobasystemsoftware@gmail.com

www.cobasystems.com

 

Misija  firme  COBA  Systems  je  razvoj  i  uvođenje  informatike  i  računarskih informacionih sistema (IS) u preduzetničke firme u Srbiji i računarsko opismenjavanje što većeg broja preduzetnika i ostale populacije. Cilj ove misije je napredna i ekonomski i tehnološki  jaka  Srbija.  Realizacija  cilja  se  ostvaruje  kroz  proizvodnju  poslovnog računovodstvenog softvera za potrebe Srpskih firmi, uskladjenog sa važećim propisima u Srbiji,  uvođenje  i  inplementaciju  tog  softvera  na  računare  preduzetničkih   firmi  i  na obuku samih preduzetnika za upotrebu računara i softvera.

 

Tim na razvoju softverskog programskog paketa CSYSTEMS™ i Open Source Project BAST Business Account Software Technology sistema od 1990-2019 čine:

Programer i Autor: Slobodan Stanojević Coba, dipl.ing. ovlašćeni računovođa  www.cobasystems.com

Koautor i Konsultant: Miloje Banković Mića, dipl.oec. ovlašćeni revizor Agencija za knjigovodstvo i poreski konsalting Banković http://www.bankovic-knjigovodstvo.rs

Konsultant: Dragan Blagojević Blagoje, dipl.ing. elektrotehnike

Pravni savetnik: Dragan M. Stanojević, dipl.jur. advokat

Tehnička podrška, marketing, implementacija i obuka: Marko Stanojević, oec.

Konsultant: Miloje Banković, dipl.oec. ovlašćeni revizor, Agencija za knjigovodstvo i poreski konsalting Banković

Beta tester: Knjigovodstvene Agencije  Banković Negotin, Konto Kladovo, Mina Kragujevac, Zlatni Konto Beograd 

 

 

 

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI