COBA Systems oficijelni sajtPROGRAMSKI PAKET PROIZVODNJA I MALOPRODAJA PROIZVODA

Proizvodnja i maloprodaja proizvoda
 

PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA   DOWNLOAD DOKUMENTACIJE 

 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU

1. Ovo je Programski Paket (PP) za lokalni ili klijent-server mrežni rad. Preuzmite odavde (downloadujte) program koji je potpuno operativan - nije demo verzija i neće prekinuti rad po isteku nekog broja dana, niti ima ograničenje u broju knjiženja - ali dozvoljava datume knjiženja samo u 2001 godini sve dok se ne registruje. Ako vam datumi knjiženja nisu važni, ne morate se nikada registrovati.

A. Cena najma programskog paketa je cena za jednu poslovnu godinu za koju korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za tu godinu. Za licencu pošaljite zahtev. Cena programa kod kupovine u trajno vlasništvo kupca je cena koja se jednom plati i nema daljih plaćanja, a korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za stalno. 
B.
U cenu najma i trajne kupovine ulazi internet i telefonska tehnička podrška, saveti, stručna pomoć, razmena podataka. U cenu najma ulazi slanje korisniku svake nove verzije programa dopunjene i dorađene zbog promena u propisima i zbog eventualno pronađenih greški u programu. Korisnik plaća samo putne troškove za dolazak kod njega a po njegovom pozivu.

C. Registrovani korisnik na svoj zahtev i prema svom projektnom zadatku prioritetno dobija dopune i izmene programa njemu potrebne a po dodatnoj ceni posebno ugovorenoj za te poslove.


Za rad sa serverom baze podataka u ADS modu program koristi Advantage Database Server 10.1 (SYBASE inc.) ili Advantage Local Server 10.1 (besplatna verzija SYBASE servera za rad sa najviše 5 računara u mreži) ili program radi u jednokorisničkom LOC modu za rad na jednom lokalnom računaru bez servera.

PROIZVODNJA I MALOPRODAJA PROIZVODA

Između programskih paketa: PROIZVODNJA (proizvodnja i prodaja gotovih proizvoda, najčešće je to proizvodnja naručenih pojedinačnih proizvoda za poznatog kupca) i PROIZVODNJA I MALOPRODAJA PROIZVODA (najčešće  je to serijska proizvodnja hrane i pića za tržište i za zalihe)  postoje sledeće razlike i specifičnosti:


Kod programa PROIZVODNJA

1. Uradi se Plan proizvodnje
2. Prijemnicom materijala nabavi se repromaterijal u magacin repromaterijala i potrošni materijal u magacin potrošnog materijala
3. Na osnovu Plana proizvodnje i tehničke-tehnološke  dokumentacije proizvoda formira se Proizvodni nalog za svaki posebni proizvod
(ovde se mogu - a ne moraju - koristiti i programi za Proizvodni Plan i MRP material resource planing, za Sastavnice proizvoda i BOM Bill of materials liste kao pomoćna pogonska dokumentacija iz koje se finalizuje Proizvodni nalog)
4. Na osnovu Proizvodnog naloga formira se Proizvodno Trebovanje repromaterijala i potrošnog materijala iz jednog ili iz više magacina materijala
5. Na osnovu Proizvodnog Trebovanja izdaje se materijal iz magacina materijala u proizvodni pogon putem Izdatnice materijala
6. Po završetku proizvodnje proizvoda taj proizvod se putem Prijemnice gotovog proizvoda prima iz proizvodnog pogona u magacin gotovih proizvoda
7. Iz magacina gotovih proizvoda proizvod se putem Internog računa može poslati u svoje sopstvene maloprodajne objekte, a putem Fakture gotovih proizvoda može se prodati eksternom kupcu: Firmi pravnom licu ili Firmi preduzetniku.

Ovaj opšti program može se koristiti za bilo koju proizvodnju. On zahteva ručno formiranje Proizvodnog naloga, Trebovanja materijala, Prijemnice materijala, Izdatnice materijala, Prijemnice proizvoda i Internog računa ili Fakture za prodaju proizvoda.Kod programa PROIZVODNJA I MALOPRODAJA PROIZVODA

1. Na kraju dana ili periodično se evidentira pazar od prodatih proizvoda po šifri, nazivu, količini, ceni i vrednosti svakog proizvoda, u dokumentu koji nosi naziv: Izveštaj o maloprodaji sopstvenih proizvoda. U ovaj izveštaj ulaze i proizvodi prodati fizičkim licima i proizvodi prodati pravnim licima. Na osnovu ovog Izveštaja o prodaji proizvoda vrši se knjiženje izlaza proizvoda iz magacina gotovih proizvoda
2. Smatra se da je sve što je prodato bilo i proizvedeno, pa se u skladu sa tom postavkom, a na osnovu Izveštaja o prodatim proizvodima, automatski generiše Proizvodni nalog koji sadrži sve proizvode iz izveštaja.
3. Na osnovu proizvodnog naloga automatski se generiše Prijemnica gotovih proizvoda iz proizvodnog pogona u magacin gotovih proizvoda koja sadrži sve proizvode iz Proizvodnog naloga.
4. Na osnovu Proizvodnog naloga i Proizvodne recepture (normativa materijala za proizvod) automatski se generiše Proizvodno Trebovanje materijala i repromaterijala za sve proizvode iz Proizvodnog naloga.
5. Na osnovu Proizvodnog Trebovanja materijala automatski se generišu Izdatnice materijala iz magacina materijala, za sve proizvode iz Proizvodnog naloga.

Ovaj program može se koristiti za specifičnu proizvodnju kod koje na kraju dana nema zaliha gotovih proizvoda (sve što je tog dana proizvedeno, tog dana je i prodato). Ovo je slučaj kod pekara, mlekara, ugostitelja i slično. Ovaj način rada ubrzava postupak formiranja proizvodne dokumentacije jer tu dokumentaciju automatski formira na osnovu podataka iz Izveštaja o prodaji proizvoda.


PROIZVODNJA I MALOPRODAJA PROIZVODA

 Maloprodaja proizvoda je referat koji automatski preuzima podatke o prodaji iz fiskalne kase i formira i čuva robno finansijske izveštaje o prodaji robe i proizvoda za dan ili za period od datuma do datuma dobijene iz tih podataka.

 Kada se u prodavnici sopstvenih proizvoda prodaju sopstveni proizvodi i tuđa roba, ili kada se u ugostiteljskom objektu prodaje hrana, automatski prenos podataka o prodaji iz fiskalne kase preko mreže ili USB drajva, vrši se u program referat PRODAJA.

 U ovom programu se potpuno automatski odvaja prodaja proizvoda od prodaje dodatne robe ( na primer proizvod burek, roba jogurt) i automatski se na osnovu tog primljenog pazara za proizvode formiraju reverznim postupkom proizvodna dokumenta:

 - Dnevni Pazar za jedan ili za više dana (za period),
- Proizvodni nalog za proizvodnju proizvoda po dnevnom pazaru
- Prijemnica proizvoda u prodavnicu po dnevnom pazaru
- Proizvodno Trebovanje materijala za proizvode po nalogu
- Izdatnica materijala za materijal specificiran po trebovanju

U finansijsko knjigovodstvo, poslovne knjige i robno knjigovodstvo prodavnice proizvoda (ili ugostiteljskog objekta) knjiže se Dnevni Pazar (razduženje prodavnice), Prijemnica proizvoda (zaduženje prodavnice) i Izdatnica materijala (razduženje magacina materijala)

 NAMENA I UPOTREBA IZVEŠTAJA O PRODATOJ ROBI I PROIZVODIMA
 1. Izveštaji o prodaji robe i proizvoda periodični ili dnevni formiraju se za objekte:

            magacin gotovih proizvoda ili
           maloprodaju sopstvenih proizvoda ili
           ugostiteljski objekat koji može biti
           maloprodaja sopstvenih proizvoda ili
           maloprodajni objekat trgovačke robe.

    Izveštaj se formira za svaki dnevni pazar fiskalne kase i to robno, po artiklima: po šifri, nazivu, količini, ceni i vrednosti prodatih artikala. Vrednost prodatih artikala po jednom ovom dnevnom izveštaju mora da odgovara iznosu sa Dnevnog izveštaja fiskalne kase, korigovanom za eventualne povraćaje robe.

    Ovi izveštaji koriste se od strane programskog paketa CSYSTEMS™ i programa referata iz tog paketa za automatsko kontiranje i robno knjiženje prodaje robe i proizvoda u poslovne knjige firme, kao i za automatizovanje procesa izrade trebovanja i izdatnica repromaterijala iz magacina materijala u proizvodnju i izrade prijemnica i primanje gotovih proizvoda u magacin gotovih proizvoda ili maloprodajni objekat za prodaju sopstvenih proizvoda.

     Izveštaji o prodaji robe i proizvoda mogu se formirati ručno ili  automatski preuzimanjem podataka iz računara kase.

    U spisku izveštaja, izveštaji se trajno čuvaju. Iz ovog spiska/registra izveštaji se mogu pregledati, štampati, korigovati, proknjižiti u poslovne knjige, isknjižiti iz poslovnih knjiga, brisati i koristiti za dobijanje drugih izveštaja i analiza prodaje i statistike prodaje.

 Ovaj referat nije propisan ni jednim propisom o knjigovodstvu i vođenju poslovnih knjiga. Ovde je uveden kao interna evidencija koja služi potpunom automatizovanju računovodtsvenog posla koji se obavlja putem računara.

Prodaja proizvoda u maloprodajnim objektima evidentira se na papirnoj traci registar kase ili na papirnim pisanim kasa blokovima, ili kao upisani podaci u digitalnom obliku u računaru kasi, kao dnevni pazari-izveštaji kase. Da bi se iz ovih podataka o prodaji, koji su najčešće i fizički odvojeni od računara računovodstva firme, formirala prodajna i proizvodna dokumentacija moraju se ti podaci upisati u računar knjigovodstva kao dokument:

DNEVNI ili PERIODIČNI IZVEŠTAJ O PRODAJI ARTIKALA

 Taj upis podataka o prodaji u računar knjigovodstva može se izvršiti kao:

 A. Ručni Prepis Izveštaja o prodaji artikala iz kase, ili...
 B. Preuzimanje Izveštaja o prodaji artikala iz kase, ili...
 C. Preuzimanje Izveštaja o prodaji artikala iz Računa pazara

 VAŽAN KORAK u radu sa ovim programom je formiranje Prodaje artikala ili Izveštaja o prodaji za maloprodajni objekat proizvoda i tuđe robe:
Važno:
Formirani izveštaji o prodaji predstavljaju knjigovodstveni dokument, odnosno specifikaciju prodaje, i kontiraju se i knjiže se u glavnu knjigu, u robno knjigovodstvo firme, u trgovačku KEPU knjigu, u knjigu prihoda i rashoda i u PDV evidenciju.

FORMIRANJE PROIZVODNE DOKUMENTACIJE

Pored osnovne funkcije programa PRODAJA ARTIKALA koja se sastoji u formiranju, čuvanju i automatskom knjiženju rezultata prodaje (prihoda), ovaj program ima i specijalnu funkciju automatskog formiranja proizvodne dokumentacije za proizvode prodate po izveštajima o prodaji artikala.
Ova proizvodna dokumentacija pokriva ceo proces proizvodnje i prodaje počevši od nabavke repromaterijala, izdavanja materijala u proizvodnju, prijema gotovih proizvoda iz proizvodnje u magacin gp. i prodajni objekat, i prodaje gotovih proizvoda na malo ili na veliko eksternom kupcu.

PROIZVODNA DOKUMENTACIJA se sastoji od seta dokumenata:

  0. Izveštaj o prodaji robe i sopstvenih proizvoda *  ( kontira se i knjiži se, knjiži se u PDV i Trgovačku knjigu )

  1. Proizvodni nalog za proizvodnju sopstvenih proizvoda

  2. Trebovanje repro materijala po Proizvodnom nalogu

  3. Izdatnica repro materijala po Trebovanju materijala *  ( kontira se i knjiži se )

  4. Plan nabavke materijala po Izdatnici materijala

  5. Prijemnica sopstvenih proizvoda u maloprodaju proizvoda *  ( kontira se i knjiži se )

  6. Prijemnica sopstvenih proizvoda u magacin gotovih proizvoda *  ( kontira se i knjiži se )

  7. Interni račun za prenos proizvoda iz magacina gotovih proizvoda u maloprodaju *  ( kontira se i knjiži se )

 Proizvodna dokumentacija formira se sukcesivno korak po korak po tačkama 0-7 a po sistemu Reinženjeringa od kraja ka početku, počevši od rezultata prodaje, pa preko prijema prodatih proizvoda, zatim proizvodnje tih proizvoda, prijema materijala u proizvodnju, i nabavke materijala za te proizvode.

Zadnja operacija:
Formiraj Proizvodnu dokumentaciju u PDF formatu ©
prevodi formiranu proizvodnu dokumentaciju u seriju PDF dokumenata koje treba štampati i čuvati - arhivirati. Dokumenta označena sa znakom * smeštaju se u svoje posebne programe referate gde se mogu pregledati, korigovati, brisati, štampati, i odakle se mogu i moraju automatski kontirati i knjižiti u poslovne knjige firme.
   
PROIZVODNJA (vidi shemu)
Proizvodnja
MALOPRODAJA SOPSTVENIH PROIZVODA
Maloprodaja sopstvenih proizvoda
IZVEŠTAJ O MALOPRODAJI SOPSTVENIH PROIZVODA (vidi sliku)
Maloprodaja sopstvenih proizvoda

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI