GLAVNA KNJIGA

Top  Previous  Next

HELP LOGO

 

 

GK

 

GLAVNA KNJIGA

 

ANALITIKA I SINTETIKA

RAČUNI (ACCOUNT) - KONTA

Ovaj Program predstavlja centralni referat za svaku firmu. Iz ovog referata dobija se finansijski rezultat poslovanja, njime se vode i trajno čuvaju sve finansijske transakcije poslovanja firme. Vođenje ovog referata striktno je propisano Zakonom o knjigovodstvu. Zakon o knjigovodstvu dozvoljava da se ovaj referat vodi i putem računara, odnosno da se sve finansijske transakcije (stavke knjiženja na konta, ili nalozi knjiženja, dnevnik knjiženja i konto kartice) upisuju i trajno čuvaju na računarskim nosačima podataka (medijima) umesto na papiru. Uslov za ovo je da se u bilo kom momentu iz baze podataka računara može dobiti zakonom propisani štampani dokument finansijskog knjigovodstva: nalog knjiženja, dnevnik knjiženja, konto kartica.

Ovim programom se obezbeđuje vođenje finansijskog knjigovodstva odnosno dvojnog knjigovodstva firme (glavna knjiga - kontni okvir) putem računara, a uz obezbeđenje pregleda i štampe svih dokumenata Glavne knjige, kao i uz mogućnost trajnog čuvanja podataka Glavne knjige na računarskim medijima.

Dokumenti Glavne knjige se mogu pregledati i štampati. Pregled se vrši iz editora koji sam korisnik odabere (kod konfiguracije programa), a štmpa se vrši na matrične ili na Windows printere (paralelni i USB printeri sa drajverima za Windows). Izbor printera (matrični DOS printer na LPT1 portu ili USB Windows printer) vrši se takođe iz operacija za konfiguraciju programa.

 

Programi i operacije Glavne knjige:

Kontni okvir, Konto kartice, Nalozi knjiženja, Dnevnik knjiženja, Pregledi sintetike, Zaključni list, Promet glavne knjige

 

IZLAZNI DOKUMENTI PROGRAMA:

Popis svih sintetickih konta glavne knjige, Popis svih analitickih i subanalitickih konta glavne knjige,  Konto kartica svakog konta, Popis svih konto kartica sa stanjem: duguje, potrazuje, saldo, Pojedinačni nalog knjizenja po broju naloga, Popis svih naloga knjiženja sa stanjem: duguje, potrazuje, saldo, Dnevnik knjizenja, Periodika: konto kartice, nalozi knjizenja i dnevnik za zadati period od datuma do datuma, Promet glavne knjige ukupan i po klasama konta sa finansijskim rezultatom u momentu formiranja, Zakljucni list glavne knjige, Konto kartica svakog kupca i dobavljaca sa datumom valute, Popis svih kupaca i dobavljaca i stanje: duguje, potrazuje, saldo

Program Glavna knjiga sadrži u sebi kompletnu analitiku Kupaca i Dobavljača. Sadrži poseban program za automatsko zatvaranje klasa 5,6 i 7 i poseban program za automatsko dobijanje bilansa stanja, bilansa uspeha i statističkog bilansa, odnosno završnog računa.

Program glavna knjiga sadrži poseban program za zaključna knjiženja i za formiranje početnog stanja za prenos u sledeću poslovnu godinu, sa kojim korisnik sam, a kada za to bude spreman, zaključuje Glavnu knjigu i prenosi završno stanje u novu poslovnu godinu kao početno stanje Glavne knjige za tu godinu. U međuvremenu mogu se paralelno vršiti knjiženja u Glavnu knjigu stare poslovne godine i u Glavnu knjigu nove poslovne godine. Kao sastavni deo programa dati su programi za arhiviranje i zaštitu podataka, kao i programi za prenos podataka iz jedne glavne knjige u drugu i iz jednog računara u drugi putem USB flash drajva ili putem mreže.

Tehnika rada na knjiženju u nalog knjiženja je maksimalno uprošćena i vizuelno prilagođena papirnoj dokumentaciji. U toku upisa stavke u nalog knjiženja može se pregledati stanje konta na koji se ta stavka knjiži (konto kupca, dobavljača ili drugi). Svaka stavka može se naknadno na nalogu knjiženja korigovati, izmeniti ili obrisati sa naloga. Tog momenta se te korekcije sprovode u dnevniku knjiženja i na konto karticama. Svaki nalog knjiženja može se naknadno korigovati, izmeniti ili obrisati iz glavne knjige. Istog momenta se te korekcije sprovode u dnevniku knjiženja i na konto karticama.Kod rada u mreži gde se glavna knjiga koristi od strane više operatera, mogu se operaterima postaviti lozinke koje dozvoljavaju samo pregled, ili lozinke koje dozvoljavaju knjiženje ali zabranjuju bilo kakvo brisanje podataka glavne knjige. Knjigovodstveni storno je uvek dozvoljen.

U program za Glavnu knjigu ugrađena je digitalna knjiga odnosno detaljni priručnik sa uputstvima za rad sa programom i isti se aktivira iz menija Help. knjiga je urađena po sistemu "How To" (Kako to brzo, jednostavno i lako uraditi) i ilustrovana je primerima sa slikama.