PROGRAMI ZA KNJIGOVODSTVO I POSLOVANJE

Izgled 

Proizvodnja po proizvodnom naloguProgramski paket za knjigovodstvo više firmi (za knjigovodstvene agencije) ili za jednu firmu

ANIMATE GIF


Skraćeni (specijalizovani) Programski paket samo za ProizvodnjuGlavni Meni Programa za knjigovodstvo materijala u magacinu materijala i sirovina


Glavni Meni Programa za knjigovodstvo materijala u proizvodnom pogonu (na mestu troška)


Glavni Meni Programa za knjigovodstvo proizvoda u magacinu gotovih proizvoda


Ovde se knjigovodstveno evidentira i obrađuje Proizvodnja sopstvenih proizvoda (pojedinačni proizvodi po tehničko-tehnološkoj dokumentaciji) koji se na zalihama magacina gotovih proizvoda vode po planskim cenama.

U planskoj ceni artikla gotovog proizvoda ne sadrže se troškovi, razlika u ceni, taksa, akciza i PDV. U momentu prodaje, u momentu fakturisanja, u fakturi se iskazuje procenat razlike u ceni, procenat takse i akcize i procenat PDV-a i obračunava se razlika u ceni, taksa, akciza i PDV. Planska cena se utvrđuje na početku poslovne godine cenovnikom firme i ne menja se u toku cele poslovne godine. Ako na početku godine ima zaliha one su po novoj planskoj ceni a svaki novi gotov proizvod na dalje ulazi u magacin po istoj planskoj ceni.

Magacin gotovih proizvoda se zadužuje po planskoj ceni proizvoda i razdužuje se po planskoj ceni proizvoda.

Prodajna cena gotovih proizvoda odnosno cena za kupca je planska cena cena uvećana za dodatu razliku u ceni, taksu, akcizu i PDV.


Prodajna cena = Planska cena + razlika u ceni + taksa + akciza + PDV.
Cena za kupca = Planska cena + razlika u ceni + taksa + akciza - rabat + PDV
Osnovica za PDV = Planska cena + razlika u ceni + taksa + akciza - rabat.


U proizvodnji se koristi repromaterijal (sirovine) i potrošni materijal koji se na zalihama magacina materijala vodi po prosečnim nabavnim cenama i po tim cenama se materijal izdaje u proizvodnju Materijal se nabavlja i prima u magacin po nabavnoj ceni. Iz magacina se izdaje u proizvodnju po prosečnoj nabavnoj ceni. Svakom novom nabavkom materijala izračunava se nova prosečna nabavna cena nabavljenog materijala koja je na dalje i prosečna nabavna cena materijala na zalihama. Nema nivelacije cene zaliha.

Magacin se zadužuje po nabavnoj ceni materijala, a razdužuje se po prosečnoj nabavnoj ceni materijala. U slučaju prodaje viškova materijala, Prodajna cena materijala odnosno cena za kupca je prosečna nabavna cena uvećana za razliku u ceni, umanjena za dati rabat, i uvećana za PDV obračunat na cenu umanjenu za rabat.

Ovde se u prosečnoj nabavnoj ceni artikla materijala ne sadrži ukalkulisana (prognozna) razlika u ceni i ukalkulisani (takođe prognozni) PDV.


Nabavna cena = Fakturna cena + troškovi nabavke.
Prosečna nabavna cena = ukupna vrednost zaliha : ukupna količina zaliha ili
ukupna vrednost svih ulaza : ukupna količina svih ulaza.
Cena za kupca = Prosečna nabavna cena + dodata razlika u ceni - rabat + PDV.
Osnovica za PDV = Prosečna nabavna cena + dodata razlika u ceni - rabat
Tok operacija i njihove dokumentacije za knjigovodstveno praćenje proizvodnje 

Radi lakšeg snalaženja za početnike u vođenju knjigovodstva proizvodnje, isporučuje se verzija programa koja, za razliku od standardnog tekstualnog interfejsa (text-interface), ima poseban slikovni interfejs (image-intrface) a koja se može startovati i na mobilnim tablet računarima i pametnim telefonima putem touch-screen tehnike rada.

Proizvodni planovi, Proizvodni nalozi, Sastavnice proizvoda i BOM liste materijala

Proizvodnja kod većih proizvođača (proizvodnih firmi) u kojoj se jedan proizvod proizvodi u dužem vremenskom periodu, koja se obavlja u proizvodnim pogonima sa većim mašinskim parkom i sa većim brojem radnika, u kojoj se gotovi proizvodi skladište u magacin gotovih proizvoda na zalihe proizvoda, odakle se prodaju kupcu ili se prenose u sopstvene maloprodaje proizvoda vodi se putem proizvodnih planova.

Ovde proizvodnja jednog naziva (šifre) proizvoda traje u određenom vremenskom periodu, vrši se na osnovu Proizvodnog plana i Proizvodnog naloga koji je vezan za detaljnu Sastavnicu proizvoda koja sadrži podatke o potrošnom materijalu, o repromaterijalu i sirovinama, o delovima proizvoda, sklopovima i podsklopovima (BOM lista) i o proizvodnim operacijama. Ovaj način rada pokriven je sledećim programima-referatima za knjigovodstvo proizvodnje:


Proizvodni planovi, Proizvodni nalozi, Sastavnice proizvoda i BOM liste materijalaSASTAVNICA PROIZVODA I BOM (Bill Of Materials) OBRAČUN MATERIJALA 
 

Jedan finalni proizvod (master proizvod) može se proizvesti iz 4 grupe elementa koji učestvuju u njegovoj proizvodnji, sastavljanju, sklapanju i finalizaciji a koji se evidentiraju u dokumentu sa nazivom SASTAVNICA PROIZVODA, odnosno u njegovoj sastavnici: 
 
1. Komponente 
(drugi proizvodi ili poluproizvodi nižeg nivoa, delovi, sklopovi, podsklopovi) 
 
2. Repro materijal ili sirovine za proizvodnju 
 (materijal koji se ugrađuje u proizvod) 
 
3. Potrošni matrijal 
 (materijal koji se troši u procesu proizvodnje a ne ugrađuje se u proizvod) 
 
4.Proizvodne operacije 
 (radne operacije koje se izvršavaju ručno ili mašinski za izradu proizvoda) 
 
Jedna komponenta ponaša se kao samostalni proizvod i može se, kao i master proizvod, proizvesti iz 4 grupe elementa koji učestvuju u njenoj proizvodnji, sastavljanju, sklapanju i finalizaciji: 
 
1. Komponente 
2. Repro materijal ili sirovine za proizvodnju 
3. Potrošni matrijal 
4.Proizvodne operacije 
   
I tako dalje neograničeno po dubini, sve do komponenti zadnjeg nivoa. 
 
Komponente zadnjeg nivoa jednog master proizvoda su komponente koje nemaju svoje komponente već u njihovoj proizvodnji učestvuju samo: 
 
2. Repro materijal ili sirovine 
3. Potrošni matrijal 
4.Proizvodne operacije
MRP softver služi da se njime predvidi planira i obezbedi: 
 
  - Osiguranje repro materijala potrebnog za proizvodnju i gotovih proizvoda za isporuku 
  - Optimizacija nivoa zaliha i smanjenje troškova zaliha 
  - Planiranje nabavke i proizvodnje tako da se smanji otpad 
 
Glavna stvar za bilo koji sistem MRP softvera je integritet dostupnih podataka.  
 
Uspešno planiranje resursa proizvodnje zahteva tačne podatke o zalihama, podatke o sastavnicama proizvoda, podatke o BOM materijala, detalje i majstorske pogonske proizvodne planove. 
 
Kao i u mnogim drugim sistemima netačni i nepotpuni podaci o komponentama i materijalu, kao i o proizvodnim operacijama, dovode do netačnih i neupotrebljivih krajnjih rezultata.  Iz tog razloga, ne računajte sa ovim softverom ako mislite da ćete moći da ga koristite kao odličan alat kako bi brže nego ručno ili u Excelu ili Wordu napisali proizvodni nalog ili trebovanje materijala, a da prethodno ne unesete sve potrebene podatke u bazu podataka.  
 
Formiranje potpune i ispravne baze podataka zahtevaće jako veliko vreme, pažnju i napor, pa čak i promenu nekih uobičajenih poslovnih navika i uhodanih šema koje se ne mogu uklopiti u softverski sistem. Međutim, posle toga sve se svodi na čistu automatiku. Program na dalje radi „teške fizičke poslove“ sam (izrada i štampa proizvodnih sastavnica, proizvodnih naloga po radnim jedinicama i radnim mestima, trebovanja repromaterijala, trebovanja potrošnog materijala, optimizaciju operacija i mašina, obračun troškova i cene koštanja proizvoda i ostalo).  To ne znači da mu nije potreban čovek i to samo onaj ko zna i razume proizvodni posao i proizvodnu dokumentaciju. 

Download: Preuzmite Program i dokumentaciju

Kliknite levi klik mišem na svaki od naslova:

Dokumentacija

Bazni Program

Radni Program

Prvo se instalira Bazni Program a zatim se instalira Radni Program