Mesečni obračuni iz glavne knjige

Top  Previous  Next

 

1. RAZLIKA U CENI ZA PRODATU ROBU

2. RAZLIKA U CENI ZA PRODATE PROIZVODE

3. OBRAČUN I KNJIŽENJE AMORTIZACIJE

 

o1

 

 

Objašnjenje funkcije ovog programa

 

MESEČNI OBRAČUNI I KNJIŽENJE OSTVARENE RAZLIKE U CENI ROBE I PROIZVODA  I KNJIŽENJE OBRAČUNATE AMORTIZACIJE ZA PERIOD - PO MESECIMA TOG PERIODA  

    

   U praksi knjigovođe najčešće izračunavaju i knjiže samo jednom godišnje  i to pred završni račun (ili na zahtev banke za dostavljanjem bilansa) tri stvari:  

    

    1. Obračun ostvarene razlike u ceni za prodatu trgovačku robu  iz veleprodaje i maloprodaje (kod trgovinskih firmi)  

    

    2. Obračun ostvarene razlike u ceni za prodate sopstvene proizvode iz prodavnica sopstvenih proizvoda (kod proizvođačkih firmi) i Obračun ostvarene razlike u ceni za prodatu dopunsku trgovačku robu  

       iz prodavnica sopstvenih proizvoda (kod proizvođačkih firmi) 

 

       Ova dva obračuna mogu se uraditi tek posle izvršenog obračuna proizvodnje.  

    

    3. Obračun amortizacije  

    

   Zbog malo komplikovanijeg načina vršenja ovih obračuna i njihovog knjiženja, posebno se u agencijama za knjigovodstvo izbegava njihovo često vršenje, već se to radi samo na kraju godine, što zadovoljava mnoge firme koje u toku ili  

   na kraju godine ne vrše analize poslovanja.  

    

   Međutim, u situacijama kada u toku godine ili na kraju poslovne godine treba dobiti iznose prihoda i rashoda po mesecima (kao graf ili kao tabelu) a radi potreba menadžmenta, banaka i analiza, treba prethodno imati obračunattu i  

   po mesecima knjiženu:  

    

     - Ostvarenu razliku u ceni robe do momenta pregleda  

     - Ostvarenu razliku u ceni proizvoda do momenta pregleda  

     - Amortizaciju do momenta pregleda  

    

   U ovom programu vrši se izračunavanje, podela po mesecima i knjiženje po mesecima, ostvarene razlike u ceni robe i ostvarene razlike u ceni proizvoda, i vrši se podela po mesecima i knjiženje po mesecima postojećih iznosa već  

   obračunate amortizacije, za zadati period (broj meseci).  

    

   Ako se radi o poslovnoj godini firme "2016" tada:  

    

    Knjiženje ostvarene razlike u ceni robe vrši se na nalog knjiženja broj:

  

      RUC-2016  

 

    Knjiženje ostvarene razlike u ceni proizvoda vrši se na nalog knjiženja broj: 

 

      RUP-2016  

 

    Knjiženje ostvarene Amortizacije vrši se na nalog knjiženja broj: 

 

       AM-2016  

    

   U ovom sistemu rada, u jednoj poslovnoj godini firme na primer 2016, mogu postojati samo ova tri naloga knjiženja za ostvarenu razliku u ceni robe, proizvoda i za amortizaciju, koji se bilo u kom momentu mogu obrisati i ponoviti sa novim nalozima sa izmenjenim podacima odnosno iznosima i brojem  

   meseci.  

    

    

       

 

    

    

    (1) 

  

  

    

    

   ==================================================  

   1. M A L O P R O D A J A  I  V E L E P R O D A J A  

   ==================================================  

    

   1.1 MALOPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajnom objektu robe (na primer: prodavnica prehrane) neke firme nalaze  

   se artikli (trgovačka roba nabavljena od proizvođača ili dobavljača) koja se na  

   zalihama objekta vodi po prodajnim cenama sa porezom (PDV) i može se prodavati  

   i pravnim i fizičkim licima isključivo preko fiskalne kase.  

    

   1.2 VELEPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajnom objektu robe (na primer: magacin prehrane) neke firme nalaze  

   se artikli (trgovačka roba nabavljena od proizvođača ili dobavljača) koja se na  

   zalihama objekta vodi po prodajnim cenama bez poreza (PDV) i može se prodavati  

   samo pravnim licima bez fiskalne kase a isključivo uz izdavanje PDV Računa.  

    

   1.3. ARTIKLI  

    

   Artikli koji se nalaze na zalihama (i u računaru) u maloprodajnom objektu vode  

   se po maloprodajnim cenama i nazivaju se TRGOVAČKA ROBA (tuđi proizvodi).  

    

   Artikli koji se nalaze na zalihama (i u računaru) u veleprodajnom objektu vode  

   se po veleprodajnim cenama i nazivaju se TRGOVAČKA ROBA (tuđi proizvodi).  

    

   U spisku artikala objekta treba, na kartici artikla svakom artiklu upisati  

   stopu PDV na primer 18%.  

    

   Kasnije automatsko kontiranje faktura o ulazu i izlazu artikala koristiće konta:  

    

         Na primer za prodajni objekat 11 i PDV 18 %  

    

                    maloprodaja:  

                     1340-11-18   zalihe u objektu  

                     1345-11-18   PDV  

                     1341-11      razlika u ceni  

    

                    veleprodaja:  

                     1320-11-18   zalihe u objektu  

                     1321-11      razlika u ceni  

    

    

   1.4. NABAVKA ROBE ZA MALOPRODAJNI I VELEPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajni i veleprodajni objekat, ulaz robe vrši se ili prijemnicom robe  

   odnosno nabavkom robe od dobavljača i formiranjem kalkulacije na osnovu fakture,  

   ili (samo kod maloprodaje) prenosom robe iz magacina veleprodaje u maloprodajni  

   objekat odnosno u prodavnicu, po dokumentu: Interni račun.  

    

   U prodajnom objektu mora postojati Trgovačka Knjiga maloprodaju i KEPU knjiga za  

   veleprodaju u kojoj se evidentira svaka nabavka i svaka prodaja (dnevni pazar ili  

   Račun Faktura.  

    

   1.5. PRODAJA ROBE IZ MALOPRODAJNOG I VELEPRODAJNOG OBJEKTA  

    

   Iz maloprodajnog objekta Prodaja se vrši putem fiskalne kase izdavanjem  

   fiskalnog isečka (Računa) i eventualno izdavanje PDV Računa kupcu na njegov zahtev.  

   Kupci su fizička lica, a kupci mogu biti i pravna lica.  

    

   Iz veleprodajnog objekta Prodaja se vrši putem izdavanja PDV računa pravnim licima  

   koja su kupci. Kupci su pravna lica, a fizička lica ne mogu kupovati iz veleprodaje.  

    

    

   1.6. OBRAČUN OSTVARENE RAZLIKE U CENI  

    

   U toku prodaje robe  

   iz prodavnice na malo i magacina na veliko, ne dolazi do automatskog obračuna i  

   evidentiranja ostvarene razlike u ceni tom prodajom.  

    

   Automatskim knjiženjem ulaznih faktura (nabavka) i izlaznih faktura i pazara  

   (prodaja) dolazi do preciznog knjigovodstvenog evidentiranja na konta, ukalkulisane  

   razlike u ceni i ostvarenog prometa (prodajne vrednosti) za svaki prodati artikal.  

   Ostvarena razlika u ceni se tom prilikom ne izračunava i ne upisuje na konta.  

    

   Ostvarena razlika u ceni se periodično izračunava putem ovog programa i izračunata  

   razlika u ceni za maloprodajnu i veleprodajnu robu, posebnim nalogom knjiženja,  

   ručno se knjiži na odgovarajuća konta glavne knjige.  

    

   Ovaj program daje dva izveštaja:  

   --------------------------------  

    

   A. M A L O P R O D A J A  T R G O V A Č K E  R O B E  

      Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu robu  

    

   B. V E L E P R O D A J A  T R G O V A Č K E  R O B E  

      Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu robu  

    

   U tekstu ovih izveštaja dato je detaljno obrazloženje načina izračunavanja svih  

   veličina potrebnih za izračunavanje ostvarene razlike u ceni i izračunata je  

   ostvarena razlika u ceni za zadati period od datuma do datuma, a zatim je dat i  

   predlog kontiranja i knjiženja ostvarene razlike u ceni.  

    

    

    

  (2) 

    

   ================================================================  

   2. M A L O P R O D A J A  S O P S T V E N I H  P R O I Z V O D A  

   ================================================================  

    

   2.1 MALOPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajnom objektu sopstvenih proizvoda (na primer: prodavnica peciva),  

   neke proizvodne firme (na primer: mlin i pekara), nalaze se sopstveni proizvodi  

   (na primer: hleb, burek, kifle...) a može se nalaziti i tuđa trgovačka roba koja  

   se nabavlja za prodavnicu i prodaje u njoj (na primer: jogurt, kiselo mleko...).  

    

   2.2. ARTIKLI  

    

   Artikli koji se nalaze na zalihama (i u računaru) u maloprodajnom objektu su  

    

   SOPSTVENI PROIZVODI i  

   TRGOVAČKA ROBA (tuđi proizvodi)  

    

   U spisku artikala maloprodajnog objekta treba, na kartici artikla svakom artiklu  

   koji je trgovačka roba, kao TARIFU upisati slovo R.  

   Na ovaj način vrši se u programu odvajanje trgovačke robe od sopstvenih proizvoda.  

    

   Kasnije automatsko kontiranje faktura o ulazu i izlazu artikala koristiće konta:  

    

         Na primer za prodajni objekat 11 i PDV 18 %  

    

         - Konta za trgovačku robu moraju imati kao oznaku tarife slovo R:  

    

                     9120-11-18-R   zalihe u objektu  

                     9125-11-18-R   PDV  

                     9122-11        razlika u ceni  

    

         - Konta za sopstvene proizvode nemaju oznaku tarife  

    

                     9120-11-18    zalihe u objektu  

                     9125-11-18    PDV  

                     9121-11       razlika u ceni  

    

    

    

   2.3. NABAVKA SOPSTVENIH PROIZVODA I ROBE ZA MALOPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajni objekat sopstvenih proizvoda, ulaz proizvoda vrši se isključivo  

   prenosom proizvoda iz magacina gotovih proizvoda u maloprodajni objekat odnosno  

   u prodavnicu, po dokumentu: Interni račun sopstvenih proizvoda.  

    

   U maloprodajni objekat sopstvenih proizvoda, ulaz trgovačke robe vrši se ili  

   prenosom robe iz magacina velikoprodaje firme u maloprodajni objekat odnosno  

   u prodavnicu, po dokumentu: Interni račun robe, ili nabavkom robe direktno od  

   dobavljača gde postoji faktura dobavljača za nabavljenu robu i uvođenjem te robe  

   u maloprodajni objekat po dokumentu Prijemnica - Kalkulacija cene.  

    

   U prodajnom objektu mora postojati Trgovačka Knjiga za Sopstvene proizvode i  

   Trgovačka knjiga za trgovačku robu, ili pak u okviru jedne trgovačke knjige treba  

   posebno prikazivati nabavke sopstvenih proizvoda a posebno nabavke trgovačke robe.  

   Isto važi i za prikazivanje dnevnih pazara za prodaju i Faktura-računa za prodaju.  

    

    

   2.4. PRODAJA SOPSTVENIH PROIZVODA I ROBE IZ MALOPRODAJNOG OBJEKTA  

    

   Iz maloprodajnog objekta sopstvenih proizvoda istovremeno se kupcu prodaju i  

   sopstveni proizvodi i roba. Prodaja se vrši putem fiskalne kase izdavanjem  

   fiskalnog isečka (Računa) i eventualno izdavanje PDV Računa kupcu na njegov zahtev.  

    

   U fiskalnoj kasi artikli Sopstveni proizvodi i artikli Roba, moraju biti podeljeni  

   odnosno posebno označeni. U kasi je to najbolje uraditi preko GRUPA-ODELJENJA tako  

   da Sopstveni proizvodi imaju šifru odeljenja 01, a Roba šifru odeljenja 02, ili sl.  

   Na ovaj način se može dobiti Presek stanja po Odeljenjima gde će biti posebno za  

   svako odeljenje prikazan iznos pazara i iznos PDV u pazaru.  

    

   U računaru su artikli robe obeleženi slovom R u oznaci za tarifu.  

    

    

   2.5. OBRAČUN PROIZVODNJE  

    

   Na kraju godine, za obračun proizvodnje potrebno je raspolagati podacima koji se  

   odnose samo na sopstvene proizvode. Iz tog razloga, podaci o nabavci i prodaji  

   sopstvenih proizvoda moraju se odvojiti od podataka o nabavci i prodaji trgovačke  

   robe (tuđih proizvoda).  

    

    

   2.6. OBRAČUN OSTVARENE RAZLIKE U CENI  

    

   U toku prodaje sopstvenih proizvoda (kao robe) i uzgred i druge trgovačke robe  

   iz prodavnice na malo sopstvenih proizvoda, ne dolazi do automatskog obračuna i  

   evidentiranja ostvarene razlike u ceni tom prodajom.  

    

   Automatskim knjiženjem ulaznih faktura (nabavka) i izlaznih faktura i pazara  

   (prodaja) dolazi do preciznog knjigovodstvenog evidentiranja na konta, ukalkulisane  

   razlike u ceni i ostvarenog prometa (prodajne vrednosti) za svaki artikal, kako za  

   sopstvene proizvode tako i za trgovačku robu. Ostvarena razlika u ceni se tom  

   prilikom ne izračunava i ne upisuje na konta.  

    

   Ostvarena razlika u ceni se periodično izračunava putem ovog programa i uzračunata  

   razlika u ceni za sopstvene proizvode i trgovačku robu, posebnim nalogom knjiženja,  

   ručno se knjiži na odgovarajuća konta glavne knjige.  

    

   Ovaj program daje dva izveštaja:  

   --------------------------------  

    

   1. M A L O P R O D A J A  S O P S T V E N I H  P R O I Z V O D A - P R O I Z V O D I  

      Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodate sopstvene proizvode  

    

   2. M A L O P R O D A J A  S O P S T V E N I H  P R O I Z V O D A - R O B A  

      Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu trgovačku robu  

    

   U tekstu ovih izveštaja dato je detaljno obrazloženje načina izračunavanja svih  

   veličina potrebnih za izračunavanje ostvarene razlike u ceni i izračunata je  

   ostvarena razlika u ceni za zadati period od datuma do datuma, a zatim je dat i  

   predlog kontiranja i knjiženja ostvarene razlike u ceni.