Mesečni obračuni iz glavne knjige

Top  Previous  Next

 

RAZLIKA U CENI ZA PRODATE PROIZVODE

 

OBRAČUN RAZLIKE U CENI ZA PRODATE

SOPSTVENE  PROIZVODE I DOPUNSKU ROBU

(MALOPRIDAJA SOPSTVENIH PROIZVODA)

 

o1

 

 

 

OBRAČUN RUC-P

 

1. Obračun ostvarene razlike u ceni za prodate sopstvene proizvode  

iz prodavnica sopstvenih proizvoda (kod proizvođačkih firmi) i  

 

OBRAČUN RUC-R

 

2. Obračun ostvarene razlike u ceni za prodatu dopunsku trgovačku robu  

iz prodavnica sopstvenih proizvoda (kod proizvođačkih firmi)  

 

Ova dva obračuna mogu se uraditi tek posle izvršenog obračuna proizvodnje.  

 

 

(2)

    

   ================================================================  

   2. M A L O P R O D A J A  S O P S T V E N I H  P R O I Z V O D A  

   ================================================================  

    

   2.1 MALOPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajnom objektu sopstvenih proizvoda (na primer: prodavnica peciva),  

   neke proizvodne firme (na primer: mlin i pekara), nalaze se sopstveni proizvodi  

   (na primer: hleb, burek, kifle...) a može se nalaziti i tuđa trgovačka roba koja  

   se nabavlja za prodavnicu i prodaje u njoj (na primer: jogurt, kiselo mleko...).  

    

   2.2. ARTIKLI  

    

   Artikli koji se nalaze na zalihama (i u računaru) u maloprodajnom objektu su  

    

   SOPSTVENI PROIZVODI i  

   TRGOVAČKA ROBA (tuđi proizvodi)  

    

   U spisku artikala maloprodajnog objekta treba, na kartici artikla svakom artiklu  

   koji je trgovačka roba, kao TARIFU upisati slovo R.  

   Na ovaj način vrši se u programu odvajanje trgovačke robe od sopstvenih proizvoda.  

    

   Kasnije automatsko kontiranje faktura o ulazu i izlazu artikala koristiće konta:  

    

         Na primer za prodajni objekat 11 i PDV 18 %  

    

         - Konta za trgovačku robu moraju imati kao oznaku tarife slovo R:  

    

                     9120-11-18-R   zalihe u objektu  

                     9125-11-18-R   PDV  

                     9122-11        razlika u ceni  

    

         - Konta za sopstvene proizvode nemaju oznaku tarife  

    

                     9120-11-18    zalihe u objektu  

                     9125-11-18    PDV  

                     9121-11       razlika u ceni  

    

    

    

   2.3. NABAVKA SOPSTVENIH PROIZVODA I ROBE ZA MALOPRODAJNI OBJEKAT  

    

   U maloprodajni objekat sopstvenih proizvoda, ulaz proizvoda vrši se isključivo  

   prenosom proizvoda iz magacina gotovih proizvoda u maloprodajni objekat odnosno  

   u prodavnicu, po dokumentu: Interni račun sopstvenih proizvoda.  

    

   U maloprodajni objekat sopstvenih proizvoda, ulaz trgovačke robe vrši se ili  

   prenosom robe iz magacina velikoprodaje firme u maloprodajni objekat odnosno  

   u prodavnicu, po dokumentu: Interni račun robe, ili nabavkom robe direktno od  

   dobavljača gde postoji faktura dobavljača za nabavljenu robu i uvođenjem te robe  

   u maloprodajni objekat po dokumentu Prijemnica - Kalkulacija cene.  

    

   U prodajnom objektu mora postojati Trgovačka Knjiga za Sopstvene proizvode i  

   Trgovačka knjiga za trgovačku robu, ili pak u okviru jedne trgovačke knjige treba  

   posebno prikazivati nabavke sopstvenih proizvoda a posebno nabavke trgovačke robe.  

   Isto važi i za prikazivanje dnevnih pazara za prodaju i Faktura-računa za prodaju.  

    

    

   2.4. PRODAJA SOPSTVENIH PROIZVODA I ROBE IZ MALOPRODAJNOG OBJEKTA  

    

   Iz maloprodajnog objekta sopstvenih proizvoda istovremeno se kupcu prodaju i  

   sopstveni proizvodi i roba. Prodaja se vrši putem fiskalne kase izdavanjem  

   fiskalnog isečka (Računa) i eventualno izdavanje PDV Računa kupcu na njegov zahtev.  

    

   U fiskalnoj kasi artikli Sopstveni proizvodi i artikli Roba, moraju biti podeljeni  

   odnosno posebno označeni. U kasi je to najbolje uraditi preko GRUPA-ODELJENJA tako  

   da Sopstveni proizvodi imaju šifru odeljenja 01, a Roba šifru odeljenja 02, ili sl.  

   Na ovaj način se može dobiti Presek stanja po Odeljenjima gde će biti posebno za  

   svako odeljenje prikazan iznos pazara i iznos PDV u pazaru.  

    

   U računaru su artikli robe obeleženi slovom R u oznaci za tarifu.  

    

    

   2.5. OBRAČUN PROIZVODNJE  

    

   Na kraju godine, za obračun proizvodnje potrebno je raspolagati podacima koji se  

   odnose samo na sopstvene proizvode. Iz tog razloga, podaci o nabavci i prodaji  

   sopstvenih proizvoda moraju se odvojiti od podataka o nabavci i prodaji trgovačke  

   robe (tuđih proizvoda).  

    

    

   2.6. OBRAČUN OSTVARENE RAZLIKE U CENI  

    

   U toku prodaje sopstvenih proizvoda (kao robe) i uzgred i druge trgovačke robe  

   iz prodavnice na malo sopstvenih proizvoda, ne dolazi do automatskog obračuna i  

   evidentiranja ostvarene razlike u ceni tom prodajom.  

    

   Automatskim knjiženjem ulaznih faktura (nabavka) i izlaznih faktura i pazara  

   (prodaja) dolazi do preciznog knjigovodstvenog evidentiranja na konta, ukalkulisane  

   razlike u ceni i ostvarenog prometa (prodajne vrednosti) za svaki artikal, kako za  

   sopstvene proizvode tako i za trgovačku robu. Ostvarena razlika u ceni se tom  

   prilikom ne izračunava i ne upisuje na konta.  

    

   Ostvarena razlika u ceni se periodično izračunava putem ovog programa i uzračunata  

   razlika u ceni za sopstvene proizvode i trgovačku robu, posebnim nalogom knjiženja,  

   ručno se knjiži na odgovarajuća konta glavne knjige.  

    

   Ovaj program daje dva izveštaja:  

   --------------------------------  

    

   1. M A L O P R O D A J A  S O P S T V E N I H  P R O I Z V O D A - P R O I Z V O D I  

      Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodate sopstvene proizvode  

    

   2. M A L O P R O D A J A  S O P S T V E N I H  P R O I Z V O D A - R O B A  

      Izračunavanje/Knjiženje ostvarene razlike u ceni za prodatu trgovačku robu  

    

   U tekstu ovih izveštaja dato je detaljno obrazloženje načina izračunavanja svih  

   veličina potrebnih za izračunavanje ostvarene razlike u ceni i izračunata je  

   ostvarena razlika u ceni za zadati period od datuma do datuma, a zatim je dat i  

   predlog kontiranja i knjiženja ostvarene razlike u ceni.  

    

 

 

 

   KAKO SE VRŠI IZRAČUNAVANJE I KNJIŽENJE IZRAČUNATE OSTVARENE RAZLIKE U CENI  

   ZA PRODATE SOPSTVENE PROIZVODE I ZA DOPUNSKU TRGOVAČKU ROBU IZ PRODAVNICA  

   SOPSTVENIH PROIZVODA GDE PORED SOPSTVENIH PROIZVODA POSTOJI I TUĐA ROBA  

   ==========================================================================  

    

   Posle izvršenog obračuna ostvarene razlike u ceni iz menija iz operacija:  

    

      '[Obračun RUC-P za period] ili [Obračun RUC-P po mesecima]  

    

   čime će se dobiti obračun razlike u ceni za prodate sopstvene proizvode,  

   i Posle izvršenog obračuna ostvarene razlike u ceni iz operacija:  

    

      '[Obračun RUC-R za period] ili [Obračun RUC-R po mesecima]  

    

   čime će se dobiti obračun razlike u ceni za prodatu dopunsku robu odnosno  

   za trgovačku robu nabavljenu od dobavljača, a iz prodavnice sopstvenih  

   proizvoda, postoji formiran Nalog za knjiženje tog obračuna razlike u ceni  

   u Glavnu knjigu firme, koji se može pregledati i štampati iz operacije:  

    

      '[Pregled naloga za knjiženje RUC-PR]  

    

   Taj Nalog knjiženja može se knjižiti u glavnu knjigu iz ove operacije:  

    

      '[Upis naloga RUC_PR u glavnu knjigu]  

    

   a može se po potrebi, isti taj nalog, odavde i obrisati iz glavne knjige.  

    

      

 

 

 

Prvo treba reći programu sa kojih konta da uzima podatke:

 

 

o2

 

 

031

 

 

 

Obavezno treba postaviti period pregleda i obračuna

 

o19

 

Zatim treba izvršiti obračun

 

o32

 

o33

 

Zatim treba izvršiti obračun

 

o34

 

 

o35

 

 

 

Posle toga treba izvršiti pregled naloga knjiženja ovog obračuna i upis tog naloga u glavnu knjigu

 

o8o36o37